Voorstanders van TTIP benadrukken steeds de economische groei en jobs die dit akkoord zouden opbrengen. Ze beroepen zich daarvoor op studies besteld door de Europese Commissie. Intussen is echter duidelijk dat de voorspellingen van deze studies overdreven optimistisch zijn. Zelfs het Europees Rekenhof benadrukt dat ze uitgaan van onrealistische veronderstellingen en geen oog hebben voor de sociale en milieu-impact van het verdrag. “Vlaanderen moet daarom dringend werk maken van een eigen, onafhankelijke impactanalyse. Europa vraagt dat ook van ons.” aldus Güler Turan.

Turan vroeg Malmström vervolgens of TTIP zou leiden tot de privatisering van publieke diensten zoals de gezondheidszorg. De handelscommisaris verzekerde dat de organisatie van de gezondheidszorg buiten TTIP valt en dat de beslissing om deze al dan niet te privatiseren aan de nationale overheden toekomt. Over de impact van TTIP op diensten van algemeen belang, zoals vakbonden en mutualiteiten, gaf Malmström echter geen antwoord. Ook de impact van het Investment Court System (ICS) op de terugbetaling van geneesmiddelen blijft onduidelijk. Een overheidsbeslissing over het al dan niet terugbetalen van een geneesmiddel zou onder TTIP kunnen worden gezien als beïnvloeding van de concurrentiepositie van een farmaceutisch bedrijf. We moeten er dus over blijven waken dat het handelsakkoord met de Verenigde Staten geen negatieve effecten heeft op onze gezondheidszorg.

Ook over het meest heikele punt van TTIP, de beslechting van geschillen tussen investeerders en overheden, werden kritische vragen gesteld. Onder druk van progressieve middenveldorganisaties en politieke partijen werd het ‘klassieke’ Investor-State Dispute Settlement (ISDS) vervangen door een Investment Court System (ICS). Hiermee erkent de Commissie dat de kritiek op ISDS gefundeerd en terecht was. Maar ondanks de substantiële hervorming in positieve zin, komt het nieuwe systeem niet tegemoet aan een aantal fundamentele kritieken. Zo blijft het ICS een bijkomend juridisch forum op maat van multinationals. Dat is onnodig in goed functionerende rechtsstaten zoals die van de EU en de VS. “Wij verzetten ons tegen de privatisering van onze rechtspraak, in welke vorm dan ook,” benadrukt Turan.

Handelsverdragen zoals TTIP kunnen voor groei en jobs zorgen, maar dat mag in geen geval betekenen dat de machtsbalans van de democratie naar de multinationals verschuift. Voor sp.a is het cruciaal dat Europa TTIP gebruikt als hefboom voor een mondiale race to the top, voor meer en eerlijk verdeelde welvaart, voor meer jobs en duurzaamheid. “als wij hierover geen garanties krijgen, zal sp.a tegen TTIP stemmen,” aldus Turan.