Het wetsvoorstel ligt in lijn met hetgeen jeugdorganisaties en expertisecentra - de Vlaamse Jeugdraad, de Conseil de la Jeunesse, de Ratder Deutschprachigen Jugend, de Ambrassade, Jong en Van Zin, het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat en Sensoa - reeds aankaartten, namelijk dat het Strafwetboek omtrent dit thema achterhaald is. Het huidige artikel 372 stelt dat de (jeugd)rechter jongeren kan vervolgen wegens aanranding van de eerbaarheid bij 14 tot 16-jarigen, ook als het gaat om normale seksuele handelingen tussen bijna-leeftijdgenoten. Jiroflée wil dit artikel wijzigen zodat er niet langer sprake is van aanranding van de eerbaarheid wanneer de handelingen plaatsvinden tussen een minderjarige vanaf de leeftijd van veertien jaar en een andere minderjarige van 14 tot 16 jaar of een persoon die maximaal drie jaar ouder is.

Deze aanpassing zorgt voor een afstemming van leeftijdsbepalingen die nu in de wet liggen vastgelegd op de reële seksuele leefwereld van jongeren. Gezien jongeren steeds vroeger hun eerste geslachtsgemeenschap beleven – voor jongens is dat 15,14 jaar en voor meisjes 15,24 jaar - is het niet meer dan logisch dat het wettelijk kader zich hieraan aanpast. “Door normale seksuele handelingen met wederzijdse toestemming tussen gelijkwaardige minderjarigen uit de strafwet te halen, zullen beleidsvoerders ook sterker in hun schoenen staan bij de aanpak van misbruik. Zo krijg je een heldere omkadering in plaats van grijze juridische zones. Tegelijk zullen ongewenste neveneffecten zoals het onnodig inschakelen van politie en parket, de taboesfeer rond wat wel en wat niet mag en de daaraan gekoppelde “handelsverlegenheid” van opvoeders in residentiële jeugdhulpvoorzieningen, leerkrachten en ouders worden weggewerkt,” besluit Jiroflée.