"Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid". 

Het recht op bestaansminimum, thans leefloon genoemd, is bij wet gegarandeerd.


Het nieuw “Decreet Lokaal Bestuur” (Vlaamse Gemeentewet) voorziet in de afschaffing van de OCMW raad. Na nieuwjaar bij het begin van de nieuwe legislatuur, zal deze sociale materie tijdens en door de gemeenteraad behandeld worden.

Dit alles met de intentie, de democratisch verkozen politieke raden in te perken. Wij betreuren deze gang van zaken. Dit rechts besluit ligt natuurlijk goed in de markt. De populisten spelen in op de aversie die de bevolking heeft voor de politiek in het algemeen.  Maar het hoeft geen betoog dat er steeds mensen in nood zullen zijn of komen. 


Waar vroeger de behoeftigen terecht moesten in klooster, kapittels of zgn. “godshuizen” werd in 1925 een Wet op de Commissie voor Openbare Onderstand (COO) goedgekeurd. In  1976 werd de COO een  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Sinds bijna een eeuw wordt de rechtmatige steun verleend door de “maatschappij”. In Vlaanderen stopt dit per 1 januari 2019.  Dat de maatschappij het “Caritasgegeven” heeft overgenomen, heeft vooral te maken met de mistoestanden die destijds vooral door het favoritisme van bepaalde (religieuze) instellingen in het leven werden gehouden.  


Wij blijven ons inzetten om de rechten en plichten van zij die minder geluk hebben in het leven, te vrijwaren.  Hopelijk staan we niet alleen in deze sociale strijd.


Ronny De Wolf, OCMW raadslid  

Namens het sp.a team Zwijndrecht - Burcht

V.U. Denise Melis De Lamper,  sp.a voorzitter – gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider