"Stad Gent en OCMW Gent spelen een voortrekkersrol in duurzaamheid, het is een hoofdthema in het bestuursakkoord en dat is ook te merken in hun financieel beleid”, weet OCMW fractievoorzitter Jurgen Bockstaele (sp.a).

Steden en gemeenten die niet kiezen voor maatschappelijk verantwoord investeren geven volgens Netwerk Vlaanderen verschillende argumenten: gebrek aan kennis over duurzame producten, ontoereikende uitleg bij en over producten en vrees voor minder financieel rendement. Betere productinformatie en het wegnemen van vooroordelen betreffende rendement lijken dus prioritair.

“Maar de stad Gent en ook OCMW Gent, beleggen op een ethisch verantwoorde manier.” OCMW voorzitter Rudy Coddens (sp.a) bevestigt dit en verwijst naar het in de OCMW-raad goedgekeurde financieel kader dat hiertoe werd opgezet.

Dit heeft 2 doelstellingen: een beheersing van risico’s en het behalen van financiële doelstellingen op het vlak van beleggingen en financieringen enerzijds en de wil om ook een instrument te zijn ter ondersteuning en realisatie van een doordacht duurzaamheidsbeleid zoals verwoord in de missie van het OCMW Gent anderzijds.

“Het financieel kader dat het OCMW Gent hanteert sinds oktober 2015 loopt zelfs grotendeels gelijk met dat van de Stad Gent”, gaat voorzitter Rudy Coddens verder.

 “Ook wat betreft de pensioenen hanteren we een duurzaamheidskader samen met stad. We menen dat we hier beiden een voorbeeldrol vervullen binnen de groep Gent en de lokale besturen in het algemeen”, besluit Jurgen Bockstaele.