‘Uit studies blijkt immers ook dat er heel wat zelfstandigen onder de armoedegrens leven’, gaat Pascal verder, ‘maar tot nu was het gebruikelijk dat het OCMW als standpunt innam, dat men geen enkele steun kon verlenen aan deze groep, omdat zij over oncontroleerbare inkomsten beschikken’.

Het vaak niet duidelijk kunnen aantonen van inkomsten en/of bezittingen bemoeilijkte dan ook het vastleggen van hoogte van de financiële steun of hulp.

Maar de visie dat aan zelfstandigen geen enkele vorm van steun verleend kan worden, evolueerde dan ook de laatste jaren.

Het door de werkgroep zelfstandigen uitwerkte draaiboek  verdiende van Pascal en de sp.-fractie dan ook alle appreciatie.

OCMW-voorzitter, Rudy Coddens (sp.a) treedt Pascal bij: ‘Maatschappelijk werkers kunnen op een eenvoudige manier antwoorden op allerlei vragen, die zij krijgen van zelfstandigen. Ook het doorverwijzen kan nu een pak efficiënter gebeuren.

De uitgewerkte samenwerking met MicroStart  en nadien met starterslabo, maakt dat zelfstandigen net naar een zelfstandige activiteit geleid kunnen worden.’

Pascal verwijst ten slotte nog naar het bestuursakkoord 2013-2018, ‘waar staat dat we de slaagkansen van de starters willen verhogen en de uitval beperken. We hebben daarbij niet alleen oog voor de startende ondernemers, maar ook voor herstartende ondernemers. Want er rust nog te vaak een stigma op falende ondernemers. Ook hebben we oog in samenwerking met het OCMW voor ondernemers in armoede’

Het uitgangspunt van dit nieuwe voorstel is, dat elke zelfstandige recht heeft op de meest aangewezen matschappelijke dienstverlening. Deze maatschappelijke dienstverlening kan bestaan uit adviesverlening en/of financiële steun.

De sp.a-fractie kijkt dan ook met belangstelling uit naar de eerste evaluatie in 2017 van deze samenwerkingsovereenkomst.