Buurtzorg wil vereenzaming bij ouderen tegengaan, maar ook aangepaste zorg op maat nastreven. De zorgbuur kan hierin een belangrijke rol vervullen.  Het is een  vertrouwenspersoon met een hart voor ouderen, die zich op regelmatige basis kan vrijmaken voor een bezoekje.  Een luisterend oor maar ook hulp bij het uitvoeren van elementaire kleine taken, kan voor deze mensen heel veel betekenen, zegt Greta Duchenne OCMW-Raadslid & lid van het Bijzonder Comité Sociale Zaken (sp.a).

Een bezoekje kan variëren van 10 minuten tot om en bij de 2 uur. Afhankelijk van de duurtijd zal de zorgbuur meer of minder cliënten op weekbasis kunnen bezoeken.  Bij sommige cliënten zal de zorgbuur 2 tot 3 maal per week langsgaan, soms dagelijks,  soms kort.  Deze dienstverlening is gratis voor de cliënt en kan de professionele thuiszorg ondersteunen en aanvullen op ogenblikken dat deze niet aanwezig kan zijn. We richten ons tot oudere inwoners van Glabbeek die geconfronteerd zijn met een bepaalde vorm van hulpbehoevendheid of problematieken als vereenzaming, onveiligheidsgevoel, sociaal isolement, alleenwonend, gezondheidsproblemen, financieel minder begoed, wonend in een onaangepast huis, met weinig professionele hulp.

OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a) : Aanvragen voor bezoeken van de zorgbuur moeten via het OCMW van Glabbeek gebeuren. Kandidaat-vrijwilligers voor deze dienst zullen door de coördinator van het project uitgenodigd worden voor een gesprek. Er zal gepeild worden naar hun motivatie, kennis, vaardigheden en attitudes. Belangrijke aandachtspunten hierbij:  sociaal voelend zijn, ouderen een warm hart toedragen, communicatievaardig zijn, betrouwbaarheid, stipt zijn in de naleving van de afspraken, respectvol omgaan met anderen en hun mening, empathie tonen en het respecteren van het beroepsgeheim.