Waarom verzelfstandiging van de zorgactiviteiten ?

Het OCMW bouwde de voorbije decennia heel wat expertise op binnen een diversiteit van zorgdiensten, zowel in de residentiële zorg als in de thuiszorg. Het OCMW vindt dat de opgebouwde expertise best gebundeld blijft onder één aansturing. Dit komt ten goede aan de efficiëntie en kwaliteit. Eerder nam het OCMW al de kinderopvang over van de stad.

OCMW-voorzitter Philippe De Coene: ‘Bovendien denken we aan nieuwe vormen van zorg, onder meer voor senioren die uit het ziekenhuis werden ontslagen maar nog niet of niet meer naar huis kunnen omdat ze het zelf niet meer redden. Om die mensen en hun familie te helpen, ontwikkelen we met W13, AZ Groeninge en tal van andere regionale partners in de zorg het project De Brug.’ ‘Meer samenwerking tussen de OCMW’s in de regio (W13) en andere lokale welzijnsorganisaties zorgt ervoor dat we flexibel kunnen inspelen op de nieuwe behoeftes en ontwikkelingen in de zorg.’

Oprichting ‘Zorg Kortrijk’

Alle zorgactiviteiten worden gebundeld in het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) ‘Zorg Kortrijk’ en centraal aangestuurd.

Het gaat over een uitgebreid pakket met name de exploitatie van:

  • 5 woonzorgcentra met samen 466 bedden,
  • 115 assistentiewoningen,
  • 146 sociale woningen,
  • 29 kamerwoningen,
  • 26 voorschoolse kinderopvangplaatsen (straks uitgebreid tot 54 in site Gheysens, waarvan 36 van het OCMW en 18 in een publiek-private samenwerking),
  • 150 buitenschoolse kinderopvangplaatsen,
  • 30 onthaalouders met 133 kinderopvangplaatsen,
  • een poetsdienst,
  • de productie van ruim 350.000 maaltijden per jaar, enz.

De bestaande vzw-structuur van de woonzorgcentra blijft behouden. Zorg Kortrijk wordt beheerd door het OCMW en blijft onder het bestuur en beleid van de OCMW-raad. Het oprichtingsbesluit vermeldt de taken die aan het IVA worden toevertrouwd en de mate van de operationele autonomie. Alle zorgdiensten blijven dus onder het bestuur van de raad voor maatschappelijk welzijn vallen. Daardoor zijn er geen extra hindernissen zoals overdracht van patrimonium of personeel.

Hoe zit het met de inkanteling? Zorg Kortrijk kan worden overgenomen door de stad, volgens de regels vermeld in een nieuw decreet lokaal bestuur. De zorgdiensten kantelen in dat geval als één geheel in bij de stad.

Personeel, financiën en bestuur Zorg Kortrijk

In totaal gaat het over 617 personeelsleden (447,40 VTE). De huidige ondersteunende diensten van het OCMW worden niet opgesplitst. Zij werken zowel voor het OCMW als voor Zorg Kortrijk. Het financieel beheer gebeurt volgens de regels die ook voor het OCMW gelden. Zorg Kortrijk krijgt wel een afzonderlijke jaarrekening en budget, die geconsolideerd worden in het budget en jaarrekening van het OCMW. Op het totaal jaarbudget van afgerond 60 miljoen euro, vertegenwoordigt Zorg Kortrijk ongeveer 60%.

Zorg Kortrijk wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Het zal personeel van twee werkgevers tewerkstellen (OCMW en vzw). Huidig waarnemend secretaris van het OCMW, An Spriet, wordt het hoofd van Zorg Kortrijk. Zij zal juridisch de leiding op zich nemen van het agentschap, terwijl de operationele leiding waargenomen wordt door algemeen directeur Frank Claerhout. De administratie en ondersteunende diensten van Zorg Kortrijk worden gehuisvest in het nieuwe gebouw dat komt op de voormalige site Gheysens aan de Doorniksestraat. 

Regionale samenwerking

Eén van de uitgangspunten voor de oprichting van een zorgbedrijf is de mogelijkheid tot intergemeentelijke samenwerking. Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen, en meer bepaald binnen de schoot van W13, bestaat er al een zekere mate van regionale samenwerking op vlak van woonzorg. Er zijn initiatieven in de maak op vlak van samenaankoop en opnamebeleid. Daarnaast stellen we vast dat meerdere OCMW’s in de regio nadenken over de oprichting van een zorgbedrijf in hun gemeente. Een verdere intergemeentelijke samenwerking op vlak van woonzorg is dan ook niet uitgesloten. W13 is hier het gepaste platform voor verdere ontwikkeling.

Meer info: Philippe De Coene, 0477 45 32 32