Onderwijs is een basisrecht, dat staat als een paal boven water. Toch is het voor kwetsbare gezinnen vaak harken aan het begin van het schooljaar door het extra kosten die de start van het nieuwe schooljaar met zich meebrengt. Het Sociaal Huis keurde daarom in maart het voorstel goed om in Koekelare een systeem van onderwijscheques in te voeren. De maatregel gaat van start in het schooljaar 2018-19.

Onderwijscheques zijn geen nieuwigheid in de strijd tegen ongelijke onderwijskansen. Reeds heel wat Vlaamse gemeenten opteerden voor een dergelijk systeem. Vooral gezinnen met een laag inkomen hebben het vaak moeilijk om de hoge kosten te dragen die het begin van een schooljaar met zich meebrengen.

Op het jaarlijkse overleg tussen het Sociaal Huis en de schooldirecties van de gemeente kwam dan ook te vraag te onderzoeken of onderwijscheques in Koekelare mogelijk konden worden gemaakt. Na enkele maanden van voorbereiding en het voorzien van het nodige budget van 7000 EUR viel op de OCMW-raad van maart de beslissing onderwijscheques te voorzien voor mensen met een beperkt inkomen en gezinnen waarvan na sociaal onderzoek blijkt dat de (gelijke) onderwijskansen zwaar in het gedrang komen. Op deze manier hopen we de allerkleinsten en de leerlingen bij te staan in hun schoolloopbaan en hen eerlijke kansen te bieden op een mooie toekomst. Deze nieuwe maatregel ligt in de lijn van het gevoerde beleid van de voorbije jaren van het Sociaal Huis, waarbij het kind zelf vaak centraal wordt gesteld. Eerder realiseerden we bijvoorbeeld ook al een afdeling van de Katrol Koekelare, die ondersteuning biedt bij kwetsbare kinderen aan huis en we zorgen bijvoorbeeld ook voor een tussenkomst bij eersteleeftijdsmelk of afkolfmateriaal. 

Alle kinderen die in Koekelare wonen en die school lopen in het peuter-, kleuter-, lager en secundair onderwijs en die tot de doelgroep behoren kunnen een beroep doen op onderwijscheques. Peuters en kleuters hebben recht op 4 cheques per schooljaar, lagere schoolkinderen op 6 en secundaire studenten op 8 cheques. De cheque zelf heeft een waarde van 10 euro, de aanvrager betaalt per cheque zelf 2 euro. In Koekelare zijn ongeveer 1.500 kinderen en jongeren in de schoolplichtige leeftijd. We schatten dat ongeveer een 7% van deze gezinnen zich in kwetsbare situatie bevinden.

De onderwijscheques kunnen enkel worden aangewend voor verplichte uitgaven vastgelegd in het schoolreglement, schoolreizen en uitstappen georganiseerd door de school waarbij het de pedagogische bedoeling is dat elke leerling er aan moet deelnemen, sportdagen tijdens de schooluren, verplichte boeken, werkmateriaal, kopies afgeleverd door de school, zwem- en turngerief afgeleverd door de school en schoolmaaltijden.

Meer info - Stijn Ramboer - OCMW-voorzitter, Schepen van sociale zaken en gezin - dhr.stijn.ramboer@gmail.com of 0485/63 92 65