sp.a gemeenteraadslid Astrid De Bruycker volgt reeds lang de voorbereidingenvoor het vernieuwingsproject Citadelpark. Op haar vraag naar een stand van zaken kreeg zij een bevredigend antwoord van de bevoegde schepen Rudy Coddens. Hij stelde dat de afgewerkte studie waarin de grote krijtlijnen voor herwaardering van het Citadelpark reeds een paar jaar geleden goedgekeurd werd. De toetsing aan de realiteit zorgde echter voor nieuwe inzichten en dus ook vertraging in het dossier…

Tegen de komende zomer zal het ontwerp en beheersplan gefinaliseerd kunnen worden op basis van nieuwe ontwerpprincipes. In grote lijnen komt het neer op een renovatie met vervanging van de asfaltverharding door beton, vervanging van de boordstenen, leggen van nieuwe regenwaterafvoer, vernieuwen van de verlichtingen het toegankelijker maken van zitbanken en afvalkorven. Het paviljoen dat momenteel nog dienst doet als noodzakelijke evacuatieweg voor het ICC zal pas afgebroken kunnen worden na aanleg van een andere evacuatieweg zodat de exploitatie van het ICC niet in het gedrang komt. De hiertoe noodzakelijke transformatie van het ICC wordt momenteel uitgewerkt. Een concrete timing kan nog niet vooropgesteld worden. Ook de invulling van het gebouw van het dierenasiel moet nog verder uitgewerkt worden. Op zich is de beschikbare ruimte beperkt en zullen er keuzes moeten gemaakt worden. De suggestie om er een buurtgebonden ruimte in te voorzien wordt mee in overweging genomen. Het snoeien van de heestermassieven om meer licht en lucht in het park te brengen gebeurt stapsgewijs om kaalslag te vermijden. Ieder jaar wordt een zone aangepakt en dit reeds sinds verschillende jaren. Deze aanpak wordt de komende jaren verdergezet.