Toegankelijkheid

 • Ook bij renovaties inzetten op toegankelijkheid & wetgeving aanpassen
 • Publieke ruimtes versneld toegankelijk maken
 • Investeringen via een gericht subsidiebeleid faciliteren, zodat een gevraagde aanpassing minder snel als “onredelijk” of “disproportioneel” bestempeld wordt.

Jan: “In Herentals laten we al jaren bij elk project een toegankelijkheidstoets uitvoeren. Dat werd door de ontwerpbureaus in ’t begin  niet altijd enthousiast onthaald, maar intussen is het de evidentie zelve.  Deze mentaliteitswijziging mag er van mij ook komen op hogere niveaus. Daar wil ik me voor inzetten in het Vlaams Parlement. Via gerichte subsidies, aanpassingen aan de wetgeving en het verspreiden van goede voorbeelden, willen we dit in de praktijk brengen.”

 

Monitoring & VN-Conventie inzake de rechten van personen met een handicap

 • Elke maatregel screenen op effect voor personen met een handicap
 • Ervaringsdeskundigheid erkennen & aanwenden
 • Europees inzetten op het VN Verdrag

Nick: “Ook Europa heeft de VN Conventie geratificeerd, maar het bijhorend protocol dat deze rechten verankert nog niet. Het Europees parlement is op dit moment ook niet betrokken bij de opvolging van de VN Conventie in Europa en haar lidstaten. Dat moet veranderen. We moeten er maximaal voor zorgen dat de lidstaten de VN Conventie in de praktijk omzetten.”

 

Onderwijs

 • Van inclusief onderwijs de norm maken via het M-decreet, met bijkomende ondersteuning van leerkrachten en scholen
 • Blijvend investeren in excellent onderwijs op alle niveaus
 • Cultuur van inclusie inbrengen in het onderwijs
 • Voor gebarentalige kinderen zoeken naar het best passende onderwijssysteem

Jan: “Het onderwijs maak je niet inclusief in één dag, maar deze doelstelling moet wel altijd voorop staan in het beleid. Ik kan dan ook begrip opbrengen voor middenveldorganisaties als GRIP die vinden dat het niet snel genoeg gaat. We moeten onszelf uitdagen om voor alle kinderen met een handicap uitstekend onderwijs aan te bieden in de school van hun keuze.”

 

Aanpak wachtlijsten

 • Decreet Persoonsvolgende Financiering in de praktijk brengen
 • Onduidelijkheid wegnemen & administratie vereenvoudigen
 • 450 miljoen investeringen in de meerjarenplanning behouden + 100 miljoen extra voorzien

 

Gelijkwaardigheid

De ondervertegenwoordiging van personen met een handicap wegwerken in de media, op de arbeidsmarkt, bij de overheid, …

 • Blijvend sensibiliseren en vooroordelen rond handicap bestrijden
 • Mediabedrijven via beheersovereenkomsten en gerichte middelen aanzetten handicap vaker op een niet-stereotyperende manier in beeld te brengen. De dovengemeenschap is ook vragende partij voor een eigen programma in gebarentaal zoals dat ook in andere landen bestaat. 
 • De streefcijfers verhogen op basis van objectieve criteria
 • De Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) boven de armoedegrens tillen
 • De Integratietegemoetkoming rechtvaardiger maken en laten doorlopen ongeacht woon- en werksituatie
 • Inzetten op een antidiscriminatiebeleid met tanden wanneer de redelijkheid en positieve incentives falen

 

Openbaar vervoer

 • Investeren in het toegankelijk maken van het openbaar vervoer, de haltes en de ruime omgeving
 • Reservatie overbodig maken door een betere dienstverlening

Jan: “Zaken als reservatieverplichting zijn niet meer van deze tijd en moeten stelselmatig afgeschaft worden. De beste manier is ze overbodig te maken door in te zetten op een sterk openbaar vervoer met een hoge frequentie. Als sp.a willen we een einde aan de besparingen en herinvesteren in deze efficiënte en duurzame manieren om je te verplaatsen.”

Nick: “Als Europese kandidaat wil ik kijken naar wat Europa kan betekenen. Vlaanderen moet zich hiervoor inbedden in Europa en expertise rond het toegankelijk maken van bussen en treinen uitwisselen. We kunnen immers veel leren van andere Europese lidstaten. Zelfs lidstaten die minder welvarend zijn presteren soms beter. Anderzijds wordt bv. het spoorwegennet steeds internationaler en zijn toegankelijkheidsrichtlijnen op Europees niveau zinvoller dan ooit.”