ZITTING VAN DINSDAG 26 JUNI 2018


Openbaar

GR/2018/053 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraadszitting.


De notulen van de vorige zitting worden unaniem goedgekeurd.

Akkoord

GR/2018/056 - Leveren van warme maaltijden voor de gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef.


De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van bereide schoolmaaltijden aan de gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef ” een bestek met nr. 2018/307 werd opgesteld;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voor de volgende twee schooljaren van 3 september 2018 tot 30 juni 2020 wordt geraamd op € 48.750,46 excl. btw of € 51.675,50 incl. 6% btw.

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 0800-01 AR6040000,


Besluit

Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/307 en de raming voor de opdracht “Levering van bereide schoolmaaltijden aan de gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef ”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 48.750,46 excl. btw of € 51.675,50 incl. 6% btw.

Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 0800-01 AR6040000.

Sp.a-Groen : we hebben gezien in het bestek dat er een gevarieerd aanbod gevraagd wordt met oog op kwaliteit en zorgvuldige levering. Sp.a-Groen keurt dit punt goed.

Enkel nog een vragen omverduidelijking :

  • wat betekent de tekst :……..overwegede dat er ongeveer voor 113 dagen per schooljaar warme maaltijden nodig zijn, dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde dagen.
  • In het bestek is er sprake van leveringsadres : gebouw De Vaart (Drongendreef) en leveringsplaats De Vlinderdreef Zwaaikom 1 ?

GR/2018/055 - Aanpassing tarieven schoolvervoer: goedkeuring.


De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

Gelet op de algemene omzendbrief betreffende het leerlingenvervoer van 19 augustus 2002 en latere wijzigingen;

Overwegende dat de gemeente niet meer beschikt over een eigen bus, maar het leerlingenvervoer heeft uitbesteed aan een private busmaatschappij;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2015 houdende organisatie van het leerlingenvervoer voor de schooljaren 2015-2019;

Overwegende dat voormeld gemeenteraadsbesluit de organisatie vastlegde op basis van het bezit van een eigen schoolbus;

Overwegende dat door de uitbesteding van het leerlingenvervoer, voormeld gemeenteraadsbesluit moet worden aangepast;

Overwegende dat ook de scholen van de andere netten gebruik kunnen maken van hetzelfde busvervoer, zowel voor het leerlingenvervoer, als voor de uitstappen en het zwemvervoer; dat derhalve een aangepast reglement vereist is voor de bepaling van de kosten,

Besluit

Art.1. Vanaf 01/09/2017 tot 30/06/2019 de tarieven voor het gebruik van de schoolbus als volgt vast te stellen:

A. Voor het leerlingenvervoer worden de bijdragen van de leerlingen van de GBS “De Vlinderdreef” en van de scholen van de andere netten vastgesteld als volgt:

Abonnement 

 

Biljet

 

12 maand

€ 190

Per enkele rit

€ 1,35

3 maand

€ 701 maand

€ 25Peuters en kleuters tot en met 5 jaar rijden altijd gratis.

Voor dezelfde aanvangsdatum en dezelfde geldigheidsperiode worden volgende kortingen toegestaan: vanaf een 2de kind binnen hetzelfde gezin wordt een korting van 20% toegekend (voor het tweede kind). Het derde en alle volgende kinderen binnen hetzelfde gezin reizen gratis.

B. voor het gebruik van de schoolbus buiten het leerlingenvervoer zal aan de GBS “De Vlinderdreef”en aan de andere netten volgend tarief worden aangerekend:

Uitstappen

€ 1 per leerling

Zwemmen

gratis


Art. 2. Dit besluit ter kennis te brengen van de directies van de betreffende scholen en van de financieel beheerder.

Art. 3. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

Sp.a- groen gaat akkoord

GR/2018/054 - Goedkeuring wegentracé groepswoningbouw Spelonckvaart.


De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning,

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag van een omgevingsvergunning, ingediend door DEPA BVBA, Damstraat 220 te 9180 Moerbeke voor het bouwen van 8 eengezinswoningen te Spelonckvaart, tussen nummers 29 en 35;

Overwegende dat deze aanvraag de aanleg van nieuwe wegenis omvat;

Overwegende dat de gemeenteraad een besluit over de zaak van de wegen moet nemen, alvorens het college van burgemeester en schepenen over de omgevingsvergunningsaanvraag kan beslissen;

Gelet op het openbaar onderzoek dat loopt van 9 juni 2018 tem 9 juli 2018;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Besluit

Art. 1. Het tracé van de wegen zoals aangegeven op het bijgevoegde plan, goed te keuren en dit plan integrerend deel te laten uitmaken van dit besluit.

Art. 2. Dat de wegen moeten worden voorzien van de volgende uitrusting:

- Voetpaden;

- Gescheiden riolering waarop alle percelen worden aangesloten (dus geen afwatering naar de gracht);

- Openbare verlichting

Art. 3. Dat alle werken tot uitrusting van de aan te leggen straten en de reservering van de grond voor de groene ruimten, openbare gebouwen en openbare nutsvoorzieningen zullen uitgevoerd worden op kosten van de aanvrager.

Art. 4. Dat vooraleer de vergunning kan afgeleverd worden, de aanvrager zich dient te verbinden om de eigendom van de in aanvraag aangegeven openbare wegen, aanhorigheden en nutsvoorzieningen, evenals de gronden waarop ze aangelegd worden, vrij en onbelast, en zonder kosten voor de gemeente, om niet af te staan bij de voorlopige oplevering der werken. Zij zullen worden opgenomen in het openbaar domein.

Art. 5. Deze beslissing ter kennis te brengen van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen via de overzichtslijst zoals bedoeld in artikel 252§ 1 van het gemeentedecreet.

Sp.a-groen : we gaan dit goedkeuren maar hebben wel volgende aandachtspunten :

  • Vermits uit de plannen blijkt (o.a . het tracé van de weg) dat dit gericht is op een groter project in het wooninbreidingsgebied (tot aan spoorweg?) dringen we er op aan dat er in dat groter geheel zeker een plek (pleintje)  voorzien wordt voor spelende kinderen.
  • Op het gehele wegentracé voldoende verkeersremmers te voorzien
  • Maken dat er bomen geplant worden.

GR/2018:057 – Prospectie en beslissing tot opstart van Ouderenasviesraad in Moerbeke


  • Sp.a groen is voorstanden voor het oprichten van een ouderenadviesraad en het betrekken van georganiseerde en niet georganiseerde senioren bij het beleid. Dit hebben we reeds meermaals gezegd bij tussenkomsten.
  • Dat de N.v.a. na jaren stilzwijgen dit voorstel nu lanceert een paar weken voor verkiezingen is niet ernstig en ook niet realistisch. Het komt aan de nieuwe gemeenteraad toe om van dit punt werk te maken.


GR/2018/058- Projectoproep “Natuur in je Buurt-Project”


  • Sp.a groen wil dit initiatief steunen en we zouden dit inderdaad een uitgelezen opportuniteit vinden om werk te maken van herinrichting en opfrissing van de gemeentelijke begraafplaats.  Zoals al bij eerdere tussenkomsten vermeld, denken we dat er tal van mogelijkheden zijn om om met beperkte middelen het kerkhof om te toveren tot een groene oase van rust in de dorpskern.  We denken dat de aanpalende verkavelingen zeker niet onbenut mogen blijven. Er zijn mooie voorbeelden (bijvoorbeeld aan het crematorium in Lochristi), waar men door eenvoudige maar doordachte aanplant van struiken en bomen, het plaatsen van enkele banken, een aangename rustige (bezinnings) plek voor jong en oud kan voorzien.


GR/2018/059 Prioritaire aanpak korte termijn valvrije straten


Sp.a-groen deelt de bekomernis van cd&V                                 


Vragenronde 

We hebben een vraag voor schepen Waelbrecht : in de krant lazen we dat Moerbeke Polder en de gemeente een openbare vul-en spoelplaats willen aanleggen (Het Nieuwsblad 23.06)

-er staat dat dit komt op een terrein in de nabij de Ledestraat. Waar is dat dan ?

-in de tot nog toe doorgestuurde verslagen va het cbs hebben we daar niets over gelezen. Hoe ver staat het eigenlijk met die plannen, krijgen we net als de 60 aanwezige boeren op het infomoment Graag wat meer uitleg?