De programmawet is de omzetting van de begroting in concrete wetgeving en werd de voorbije dagen in het parlement in de bevoegde commissies besproken. Voor sp.a is deze programmawet nog maar eens het bewijs dat de federale regering een beleid voert waarbij de inspanningen helemaal niet gelijk zijn verdeeld. Fractieleider Karin Temmerman: “De meerderheidspartijen zeggen altijd dat er geen alternatief is voor hun maatregelen, maar die zijn er wel. Daarom hebben we op de programmawet enkele heel duidelijke amendementen ingediend die de lasten veel rechtvaardiger zouden verdelen. We tonen duidelijk aan dat er geen excuus is om de lasten zo onevenwichtig bij de gezinnen te leggen en dat er wel degelijk alternatieven zijn voor het oneerlijke beleid van vandaag.” Enkele van de belangrijkste amendementen die sp.a heeft neergelegd, zijn:

  • Een meerwaardebelasting: vandaag zijn de meerwaarden op aandelen in België onbelast. De snelste manier om de grote vermogens wel te laten bijdragen en de opstap naar een echte vermogenswinstbelasting, is voor sp.a dan ook de invoering van een meerwaardebelasting. Immers, 80% van de aandelenwaarde is in het bezit van de rijkste 1,5% van de bevolking.

  • Een snelle invoering van de kaaimantaks: de vorige regering had deze belasting op de kapitalen in belastingsparadijzen al voorbereid. sp.a begrijpt daarom niet waarom de regering Michel dit op de lange baan schuift en diende de kaaimantaks zelf als voorstel in. Behoud van de index: sp.a heeft zich altijd verzet tegen een indexsprong, omdat het de koopkracht aantast en omdat de lastenverlaging niet moet gebeuren op het loon van de mensen. Daarom dient sp.a een amendement in om de indexeringen van de komende jaren wel degelijk te garanderen.

  • Een verlaging van de lasten op arbeid: arbeid moet goedkoper worden, niet door de lonen te verlagen maar door de lasten op de lonen te verlagen. Daarom dient sp.a in plaats van de indexsprong een echte lastenverlaging in, die kan gefinancierd worden met de inkomsten uit een meerwaardebelasting.

  • Behoud van de pensioenbonus: sp.a begrijpt niet dat de regering de enige financiële stimulans om langer te werken afschaft. Daardoor verwacht de regering eigenlijk van mensen dat ze langer zullen werken voor een lager pensioen. Daarom dient sp.a een amendement in om die pensioenbonus wel te behouden.

  • Derdebetalersregeling ook voor chronisch zieken: de regering Michel schroeft de uitbreiding van de derdebetalersregeling naar chronisch zieken terug. Nochtans wordt deze groep van een half miljoen patiënten geconfronteerd met zeer hoge ziektekosten. Vaak moeten die mensen daardoor hun doktersbezoek uitstellen en dat is niet alleen het geval voor de armsten onder hen. Vandaar het amendement van sp.a om de uitbreiding van de derdebetalersregeling naar chronisch zieken wel te doen, wat voor sp.a overigens een opstap is om op termijn te gaan voor een derdebetalersregeling voor iedereen. Nu de besprekingen van de programmawet in de commissies werd afgerond, is gebleken dat alle amendementen door de meerderheidspartijen van tafel werden geveegd en koud werden weggestemd. sp.a-fractieleider Karin Temmerman betreurt dit: “Wij hebben duidelijk aangetoond met onze voorstellen dat er wel degelijk alternatieven mogelijk zijn, dat de inspanningen wel degelijk veel eerlijker gespreid kunnen worden. Door deze constructieve voorstellen zomaar van tafel te vegen negeert de meerderheid eigenlijk compleet het algemene protest tegen haar oneerlijke beleid. Ik vind dat echt onbegrijpelijk.”