Parkeerplaats voor hulpdiensten in de Sint-Margrietstraat

Ter hoogte van nr. 36, de hoofdingang van Woonzorgcentrum Tempelhof, dienen thans de voertuigen van de hulpdiensten, vooral de voertuigen voor ziekenvervoer, in tweede file te parkeren. Dit probleem zal nog nijpender worden wanneer op dezelfde hoogte, aan de andere kant van de smalle Sint-Margrietstraat, de uitgang wordt gemaakt van de ondergrondse parking van het nieuwe project Academiestraat. Vraag om toewijzing van een specifieke parkeerplaats voor de hulpdiensten, naar analogie van de parkeerzone die werd toegekend aan WZC Domino in de Rodelijvekensstraat. Een voorbehouden plaats voor de hulpdiensten kan, indien de frequentie van de bezoeken hoog is, zeker in overweging worden genomen. De maatregel zal door het Mobiliteitsbedrijf worden onderzocht.  

Spiegel bij het buitenrijden van parking Rodelijvekensstraat

De gebouwen Tichelrei 2 en Rodelijvekensstraat 19 zijn beide onderkelderd met een ondergrondse parking, waarbij de inrit is in de Tichelrei en de uitrit in de Rodelijvekensstraat.  Buitenrijden in de Rodelijvekensstraatis echter hachelijk wegens verkeer dat van beide kanten komt en slechte zichtbaarheid wegens geparkeerde voertuigen. Vraag : een tweezijdige spiegel aan de overkant van de straat die zicht geeft op het aankomend verkeer.

Het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent gaat normaal niet in op de aanvraag voor het plaatsen van een verkeersspiegel omdat die vaak niet tot meer veiligheid, maar onveiligheid leidt. Bolle verkeersspiegels geven namelijk een vertekend beeld van de werkelijkheid. Je kan a.d.h.v. het spiegelbeeld niet inschatten aan welke snelheid voertuigen naderen. Door dit vertekend beeld verhoogt de kans op ernstige ongevallen. Bovendien is een spiegel vaak onbruikbaar bij slechte weersomstandigheden door rijm of damp. Er zal daarom eerst worden onderzocht of de betreffende vraag niet kan opgelost worden met een andere verkeersmaatregel.

Staat van de trottoirs en wegverzakkingen in Dobbelslot en Tichelrei

Verhoogde oversteekplaats in Tichelrei.

Onzichtbaar geworden zebrapad ter hoogte van spoedopname campus Volkskliniek.

Beide straten zijn zeer hobbelig. Na elke regenbui blijft op dieper gelegen gedeelten water staan dat niet wegloopt naar de rioolrooster, omdat deze zich niet langer op het laagste punt bevinden. Op sommige plaatsen, in het bijzonder op de zebrapaden aan het samenkomen van beide straten, wordt het daarom onmogelijk om de straat over te steken zonder natte voeten.

Vraag : de straten opnieuw te nivelleren en de trottoirs te herleggen. Men verwijst hierbij naar de stedelijke beleidsnota ouderenbeleid 2014-2019 waar op bladzijde 12 bij de omgevingsanalyse waar een verkeersveilige omgeving en veilige voetpaden als elementen van een aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen worden opgesomd.

Tussen de gebouwen WZC Domino en residentie Tichelhof enerzijds en AZ Sint-Lucas campus Volkskliniek / Residentie Tempelhof / WZC Tempelhof anderzijds is er veel personenverkeer van ouderen en personeelsleden die zich moeten verplaatsen om activiteiten bij te wonen in de polyvalente zaal, om naar een kapsalon te gaan, om te gaan eten, … De meeste van die mensen moeten daarom de Tichelrei oversteken, een straat waar aan beide zijden wordt geparkeerd en waar thans geen adequate oversteekplaats voorzien is. Vraag voor een behoorlijk verlichte en verhoogde oversteekplaats.

Vraag om het zebrapad te herschilderen.

De hele site wordt op middellange termijn heraangelegd (horizon 2020-21) en zal bij realisatie meer aansluiten bij de sterk uiteenlopende functies van de site. Dit neemt niet weg dat een aantal voorlopige maatregelen de veiligheid voor de zorgcentrabewoners reeds kunnen verbeteren. De vraag naar herstellingen van het wegdek ter hoogte van de zebrapaden werd overgemaakt aan de betrokken dienst (DWBW). DWBW zal onderzoeken of kleine herstellingen nog opportuun zijn in het licht van de geplande globale renovatie van deze site. De vraag naar een betere zichtbaarheid van de zebrapaden in het straatbeeld wordt door het mobiliteitsbedrijf verder opgevolgd en zal worden onderzocht.

Bewegwijzering

In het algemeen zien wij in de stad dat de weg naar ziekenhuizen goed is aangeduid. Voor woonzorgcentra is er geen of bijna geen bewegwijzering. Deze gebouwen worden dagelijks bezocht door naar schatting 500 personen (personeel, artsen, ouders voor het kinderdagverblijf, gebruikers van het dagverzorgingscentrum, mantelzorgers, vrijwilligers  en bezoekers).

De bewegwijzering naar ziekenhuizen en dergelijke is ingericht volgens het ‘Ontwerp Algemeen Bewijzeringsplan Gent (GR 20/2/2006). Naar aanleiding van het nieuwe Circulatieplan zal dit plan onder de loep worden genomen. Net als de bewegwijzering naar de ziekenhuizen kunnen ook de woonzorgcentra daarbij in het afwegingskader worden opgenomen.

Algemeen inzake mobiliteitsplan: bereikbaarheid?

De Woon- & verzorgingscentra vragen naar een specifiek info-moment voor directie,personeel & familieleden van de residenten ivm het invoeren van het circulatie/mobiliteitisplan. Voornamelijk nav het invoeren van het éénrichtingsverkeer in de Sint-Margrietstraat.

Er vond een algemene informatieavond voor deze sector plaats op 6 september.

Er kan door de betrokkenen organisaties ook contact opgenomen worden met de Mobicoaches in functie van verdere verduidelijking:

Liesbeth.debruyn@stad.gent  en Louis.degeest@stad.gent