De stad Oostende legt in grote overheidsopdrachtendossiers de verplichting op om de in België toepasselijke minimumlonen te betalen. Op deze manier zet de Stad zich actief in om sociale dumping via overheidsopdrachten mee te bestrijden. De Belgische en buitenlandse inschrijvers op overheidsopdrachten én hun eventuele onderaannemers zullen daartoe een ‘verbintenis inachtneming minimumloon’ bij hun offerte moeten voegen. Oostende is hiermee de eerste Vlaamse stad die een extra controle- en sanctiemiddel tegen sociale dumping inbouwt in haar opdrachten. 

In België zijn de minimumlonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten die in paritaire (sub)comités of op ondernemingsniveau worden gesloten. Daarna worden ze al dan niet bij Koninklijk Besluit bindend verklaard. Een werkgever die het loon van zijn werknemer niet uitbetaalt, pleegt een strafrechtelijke inbreuk. Deze verplichting wordt ook in de nieuwe Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 benadrukt. Op die manier kan de naleving van de regels betreffende het minimumloon opgelegd worden als een ‘bijzondere uitvoeringsvoorwaarde’ aan inschrijvers op overheidsopdrachten. De wet wordt uiteraard niet gewijzigd, maar een extra sanctionering wordt mogelijk. 

‘Door deze verplichting tot het betalen van het minimumloon in overheidsopdrachten op te nemen, bouwen we een extra controlemechanisme én sanctiemiddel in. Wie namelijk de ‘verbintenis inachtneming minimumloon’ niet naleeft in één van onze overheidsopdrachten riskeert een boete of de opdracht kan zelfs ingetrokken worden. Op deze manier strijdt de stad Oostende mee tegen sociale dumping via overheidsopdrachten.’, verduidelijkt Burgemeester Johan Vande Lanotte, ‘We zijn trouwens het eerste Vlaamse Stadsbestuur dat deze ‘verbintenis inachtneming minimumloon’ opneemt in haar opdrachten.’. 

De Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten hebben tot doel de nationale markten voor overheidsopdrachten zoveel als mogelijk open te stellen voor ondernemingen uit andere EU-lidstaten. Hierdoor kunnen ook niet-Belgische inschrijvers deelnemen aan overheidsopdrachten die uitgeschreven zijn door Belgische aanbestedende overheden. Als TSW, als toezichthouder op het betalen van het minimumloon, vaststelt dat lonen niet correct worden uitbetaald in het kader van overheidsopdrachten, kunnen zij optreden. Nu wordt daar een extra sanctiemechanisme voor voorzien.

Persbericht dinsdag 15 november 2016