De Arkelloop loopt over een lengte van 20 meter door een te kleine buis, en veroorzaakt zo wateroverlast. De provincie gaat een stuk verwijderen en een ander stuk vervangen dooreen grotere inbuizing. Een tweede ingreep omvat het afgraven van de wallen om de oevers van de Arkelloop en de Babbelsebeek flauwer in te richten. Op die manier kunnende waterlopen het overtollige water beter opvangen en krijgen we een geleidelijk contact tussen waterloop en vallei. Tot slot gaat de provincie opeen perceel langs de Bremstraat de Babbelsebeek verder verleggen van de straat.  De waterloop krijgt een kronkelende vorm en bijgevolg ook een hogere  buffercapaciteit.

Gefaseerde aanpak

De werken starten op 6 maart en zullen in totaal ongeveer 2 maanden duren. We werken gefaseerd in stroomafwaartse richting. Eerst komt de inbuizing aan bod, vervolgens worden de oeverwallen afgegraven en als laatste verleggen we deBabbelsebeek. De hinder voor de omwonenden zal tot een minimum beperkt worden. De lokale bevolking kreeg een informatieflyer in de bus. Ook op de provinciale websitevind je meer info over de start en de voortgang van de werken.

Gedeputeerde van Integraal Waterbeleid Rik Röttger, benadrukt het belang van de provinciale waterlopen in het huidig klimaat: “Ook via de kleine waterlopen kan heel wat ruimte voor water gecreëerd worden en kan het water vertraagd afgevoerd worden naar grotere rivieren. Het is de taak van de provincie om ophaar grondgebied water in goede banen te leiden om bij zoveel mogelijk burgers een drogevoetengarantie af te leveren