Iedere Oostendenaar, én zeker het Stadsbestuur weet dat er problemen zijn met filevorming in de Torhoutsesteenweg. Het Stadsbestuur heeft al verschillende initiatieven genomen om dit aan te pakken. 


In de eerste plaats is er het project van de ondertunneling van de Torhoutsesteenweg ter hoogte van de Elisabethlaan. De vorige minister van Mobiliteit en Openbare Werken, mevrouw Hilde Crevits (CD&V), heeft dit project goedgekeurd. Het project kwam er overigens op vraag van het Vlaams Gewest zelf. De huidige minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft dit ondertunnelingsproject van tafel geveegd wegens "te duur". Dit is trouwens het enige (samen met één Oost-Vlaams dossier) zwart punt dat NIET is weerhouden in heel Vlaanderen. Overigens is het de eerste keer sinds lang dat er in Oostende op het vlak van Openbare Werken door het Vlaams Gewest gedurende drie jaar lang NIETS is geïnvesteerd. 

Het tweede initiatief van het Stadsbestuur is het voorstel om - zoals in Middelkerke - het dwarsen van de Torhoutsesteenweg ter hoogte van een aantal winkels te beperken. Dat voorstel werd in de gemeenteraad ingediend en goedgekeurd. Zoals bij de tunnel was de N-VA tegen en zoals bij de tunnel houdt de minister ook dat project tegen. Toch opmerkelijk dat de meerderheid van de verkozen gemeenteraad op die manier tot twee keer toe “gecounterd" wordt.

Derde punt is de ring. Al meer dan een jaar geleden heeft een delegatie van het Stadsbestuur de minister er in Brussel, op zijn kabinet van op de hoogte gesteld dat het Stadsbestuur in het nieuw mobiliteitsplan een ring zou mogelijk maken. Dat is wat we doen. In het ontwerp mobiliteitsplan, dat we overigens de voorbije weken in de wijkraden hebben voorgesteld, is de ring voorzien. Dat mobiliteitsplan moet nu nog naar de Verkeerscommissie en dan naar de Gemeenteraad. Dat is ook wat ik aan de krant heb gezegd. Niets meer en niets minder én dat is volkomen in overeenstemming met de realiteit: in het mobiliteitsplan dat we nu voorleggen aan de wijkraden is de ring voorzien.

De N-VA zit natuurlijk verveeld met het feit dat de files op een weg die volledig tot de bevoegdheid van "haar" minister behoort, én dus niet tot de bevoegdheid van het Stadsbestuur (het Stadsbestuur kan enkel voorstellen doen over die weg en deed dat ook), alleen maar erger worden. En met het feit dat gelden die aan Oostende waren toegewezen worden weggenomen. Om in Antwerpen te investeren? Dus zegt de N-VA nu dat de minister niet kan starten met de ring zolang het mobiliteitsplan niet is goedgekeurd. Dat beweerde overigens de voorzitter van de N-VA in de wijkraad van het Westerkwartier. Dat is pas een leugen. Het initiatief om een ring te bouwen kan wel degelijk gestart worden zonder dat het al in het mobiliteitsplan is opgenomen. Meer nog: het is vaak zo. Voor grote werken is het het Vlaams Gewest dat de procedure van studie en plannen maken, opstart. Ik neem gewoon twee voorbeelden uit onze regio: de N8 (Ieper - Veurne) en de omleidingsweg in De Panne. Voor beide zijn er studies gemaakt, plannen uitgewerkt, zelfs milieueffectenrapporten uitgevoerd, zonder een opname in het mobiliteitsplan. Als de N-VA dus zegt dat er nog NIETS is gebeurd door minister Ben Weyts (N-VA) omdat het mobiliteitsplan nog niet is goedgekeurd is dat een dikke leugen. Als de minister nog niets heeft uitgegeven of uitgevoerd, is dat omdat hij dat niet wil, niet opportuun vindt, niet prioritair of wat dan ook. Omdat hij dus de vraag van de plaatselijke NVA om geld voor Oostende te voorzien niet inwilligt. Dat is de enige en jammerlijke realiteit.

Wat ten slotte de Kroonlaan betreft. Het is juist dat het eenrichtingsverkeer in de Kroonlaan de files in de Torhoutsesteenweg versterkt. Het eenrichtingsverkeer is er gekomen na een stemming onder de inwoners. Bovendien: het is geen optie om een straat met een drukke school te blijven aanhouden als vluchtweg. Op termijn komen daar ongelukken van. Zo'n vluchtweg is geen oplossing. De oplossing is: de ondertunneling, het beperken van de oversteekbaarheid van delen van de Torhoutsesteenweg en de ring. Alledrie zijn een onderdeel van ons mobiliteitsplan dat na de raadpleging binnen enkele maanden op de gemeenteraad komt. En niets verhindert de minister van Mobiliteit en Openbare Werken om met alledrie van deze initiatieven nu al te starten. Omdat de N-VA Oostende blijkbaar niet genoeg kracht heeft om minister Ben Weyts (N-VA) geld te doen uitgeven voor Oostende, leidt ze via een schijnmanoeuvre de aandacht daarvan af. Mijn oproep is dus: zorg dat minister Ben Weyts (N-VA) investeert in de Torhoutsesteenweg. Er is de voorbije jaren al te veel tijd verloren gegaan. Meer nog: tegenover de toezegging van minister Hilde Crevits  zijn we achteruit gegaan. De Oostendenaar heeft niets behalve miserie aan deze negatieve houding.

 

Johan Vande Lanotte - Burgemeester stad Oostende 

10 november 2016