Beste wijkbewoner van Nieuw Gent

Zoals u weet werkt de Stad Gent aan een ingrijpend stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw-Gent Vernieuwt’ om van onze buurt een betere buurt te maken waar het goed samenwonen is. Een studie daarover komt in de eindfase.

Bedoeling is alvast om de verouderde woontorens te vervangen door nieuwe appartementen. Tegelijk komt er meer bruikbare open ruimte met veel groen, een park met betere verbindingen en een vernieuwde Kikvorsstraat. Zo zorgen we voor meer samenhorigheid en aangenaam samenleven in de buurt. Vandaag al met een nieuw wijkhuis, later komen er wellicht ook winkels en kantoren bij. Op basis van de studieresultaten zal er nog geluisterd worden naar de bewoners.

Maar dat weten wist u al.

Ik wil het in deze nieuwsbrief hebben over de huidige samenlevingsproblemen. Nieuw-Gent was immers de afgelopen weken meermaals in het nieuws, onlangs nog naar aanleiding van een incident met een minderjarige. Die negatieve uitstraling is jammer, want tegelijk zijn er zoveel organisaties en overheidsdiensten goed bezig in de wijk. Van de wijkpolitie tot de straathoekwerkers, zovelen zijn dagelijks bezig met het aanpakken van de overlastproblemen en de kleine criminaliteit, zowel preventief als bestraffend.

Toen ik nog niet zo lang geleden nog maar eens te horen kreeg dat “de Politie en de Stad voor de wijk Nieuw-Gent niets deden of doen”, schreef ik als gemeenteraadslid uit de wijk een brief aan onze burgemeester, Daniel Termont. Ik kreeg meteen een uitgebreid antwoord op mijn vragen.Daaruit blijkt de oprechte bezorgdheid van Daniel; en vooral: dat de Politie, samen met tal van lokale partners, wel degelijk de problemen snel aanpakt.Beste wijkgenoten, ik bezorg u graag dat antwoord van Daniel, ter informatie. Samen maken we onze wijk beter!

Anne Schiettekatte, 

Fractievoorzitter sp.a Gemeenteraad Gent

anne.schiettekatte@stad.Gent


Geacht raadslid, Collega Anne Schiettekatte, 

De Wijkpolitie Nieuw-Gent is reeds enige tijd zowel zichtbaar als onzichtbaar meer actief aanwezig op het terrein, ook na de reguliere werkuren van de Wijkpolitie. 

Op 6 september Volgende afspraken werden er gemaakt:

 1. het verhogen van de aanwezigheid van de Wijkpolitie om ‘hanggedrag’ te ontraden;
 2. nagaan of outreachende aanwezigheid van sociaal werk in de publieke ruimte verhoogd kan worden (Straathoekwerk, vzw Jong, Voetbal in de stad, …), vooral in de risico-uren tussen 17 en 19 uur;
 3. plaatsen van extra verlichting aan het wandelpad vanaf de kerk en het OCMW naar het appartementsgebouw.

De overlast bestaat uit drie componenten:

 1. jongeren uit de buurt geraken ‘gemengd’ met jongeren van MFC Sint-Jozef (A. Kékuléstraat en Gestichtstraat);
 2. minderjarigen en meerderjarigen hangen rond op de pleintjes aan de overzijde van de Zwijnaardsesteenweg met als gevolg lawaai, vuil, weedgebruik, verkeersovertredingen, bromfietsdiefstal;
 3. aanwezigheid van meerderjarige veelplegers (druggebruik en –dealen, harddrugs, straatroof, intimidaties, diefstallen allerhande met het oog op het bekostigen van het druggebruik).

De Politie neemt een aantal groeps- en persoonsgerichte maatregelen ten aanzien van de diverse groepen.

Ten eerste: ten aanzien van de hinderlijke groep ter hoogte van het MFC Sint Jozef:

 • de politie houdt meer toezicht en zorgt ervoor dat er geen ‘externen’ blijven hangen ter hoogte van de instelling. Dit blijkt goed te werken.

Ten tweede: de overlastgroep op de pleintjes:

 • de Politie heeft enkele ‘hotshots’ in beeld. Door toezicht en handhaven wordt ingewerkt op hun storend gedrag in diverse vormen;
 • het Gerechtelijk Team van het Wijkcommissariaat heeft bromfietsdieven en fietsdieven gevat, en werkt actief op jongeren die als veelpleger (vandalisme, afpersing) kunnen beschouwd worden en de rest van de jongeren in een kwalijk daglicht stellen;
 • het Wijkzorgteam doet geregeld toezicht en controleert ook de statische bromfietsen. Gestolen bromfietsen worden in beslag genomen;
 • door de band genomen heeft de Wijkpolitie een goed contact en is er wederzijds respect tijdens toezichtmomenten en gesprekken;
 • ouders zijn volgens de Politie momenteel nog onvoldoende begaan met wat hun kroost soms uithaalt op straat;
 • Vzw Jong tracht de jongeren te betrekken bij hun jeugdwerkinitiatieven.

Van een zeer betrokken buurtbewoner ontving de wijkcommissaris onlangs volgende mail:

Geachte Politie,

Om te beginnen willen we de politie bedanken voor het vele werk van de afgelopen maanden. Er is een duidelijke verbetering opgetreden dankzij de regelmatige acties. De overlast is zeker verminderd, we merken dat de mensen met de auto’s minder komen. Toch blijft een harde kern van buurtjongeren en hun vrienden voor overlast zorgen. Als buurtbewoners is het moeilijk en weinig effectief om de jongeren zelf aan te spreken… ‘

Wat de criminele groep betreft in de kernzone rond de blokken houdt de Politie bijzondere acties:

 1. gericht toezicht en repressie naar specifieke personen. Dit wordt bereikt dankzij inspanningen van de Wijkdienst Nieuw Gent waarbij op bepaalde politionele informatie wordt gewerkt, observaties worden gehouden en verdachte personen en voertuigen worden gecontroleerd. Het is echter niet eenvoudig om onopvallend aanwezig te zijn in de blokken. Medio september heeft de Politie twee arrestaties kunnen verrichten van weedverkopers in de appartementsblokken;
 2. met mijn toestemming als burgemeester vinden tot eind 2017 systematische controles plaats in die buurt;
 3. verschillende politieteams, zoals Canis, O-Team, STROP en de Lokale Recherchedienst, nemen de omgeving mee tijdens hun patrouilles.

Naast deze politieaanpak zijn een aantal andere partners ook actief in de wijk. Straathoekwerk houdt via hun vindplaatsgerichte werkwijze de vinger aan de pols. Vzw Jong is ook actief in Nieuw Gent en bouwt daar jeugdwerk uit. De Sociale Huisvestingsmaatschappij spreekt huurders aan op hun overlastgedrag.

Er is tevens een domeinspecifieke maatregel zoals de aanvraag tot het plaatsen van extra verlichting tussen blok-Vergeylen en de kerk met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel. De aanvraag is inmiddels goedgekeurd. Eandis voert momenteel de studie tot plaatsing uit.

Op donderdag 26 oktober 2017 vond er een ‘thematafel jongeren’ plaats in Nieuw Gent. De stedelijke beleidsmedewerker Jongerenpreventie wil samen met de verschillende jongerenorganisaties uit Nieuw Gent de vele signalen die er komen rond jongeren in de wijk bundelen, bekijken welke reeds worden aangepakt en waarop er in de toekomst nog moet worden ingezet. Tijdens het overleg kwam het volgende aan bod:

 • de parken en pleintjes in Nieuw-Gent worden druk bezocht door de jongeren, vaak met de bedoeling om er te sporten of om gewoon daar te zijn. Hun aanwezigheid leidt tot zwerfvuil en wordt voor bewoners vaak als bedreigend ervaren;
 • er is een grote bezorgdheid rond het gebrek aan perspectief en rolmodellen voor de jongeren in de wijk.

Vanuit deze bezorgdheden werd een tweedelige analyse opgesteld: enerzijds is het nodig om de openbare ruimte aan te vullen met leuke plekken waar de jongeren kunnen zijn. Anderzijds opperen de partners dat het goed zou zijn in te zetten op extra laagdrempelig aanbod van waaruit de jongeren een positief traject kunnen afleggen. Om dat tweede te verwezenlijken zijn er mogelijkheden in de wijk:

 • inzet op meer samenwerking tussen de verschillende organisaties waardoor meer jongeren bereikt kunnen worden, aanbod aangepast kan worden, samengewerkt kan worden op locatie, …;
 • inzet op het meer openstellen van het jeugdhuis (vanuit een andere methodiek: jongeren opleiden tot vrijwilligers) en toegankelijk aanbod voorzien in de sporthal (nu vooral zaalvoetbal voor ploegen die niet uit de buurt komen).

Zoals gezegd is de voornaamste bezorgdheid uit het overleg het gebrek aan perspectief en positieve rolmodellen uit de wijk. De jongeren worden dus indirect ‘meegezogen’ in het verhaal van overlast rond het Rerum Novarumplein. Het lijkt ons dus heel belangrijk om die signalen op te pikken en daarmee aan de slag te gaan. Dat zal ook voor de jongeren een positievere dynamiek meebrengen.

Tot slot vond er op 19 oktober 2017 een gelijkaardig wijkgebonden overleg plaats, maar met de focus op de signalen over alcohol- en drugsgerelateerde gebeurtenissen op en rond het Rerum Novarumplein. De sociaal regisseur zat het overleg voor. De wijkpartners gaven aan dat er rond het plein een aantal volwassen buurtbewoners met een psychiatrische problematiek rondhangen en voor overlast zorgen. Zij geven ook aan niet altijd te weten hoe om te gaan met die doelgroep. Daarom wordt er op 27 november 2017 een opleiding ‘Hoe omgaan met patiënten met een psychisch ziektebeeld?’ georganiseerd voor de wijkpartners. Er worden ook contacten gelegd met welzijnspartners die expertise hebben met de doelgroep om samen te komen tot een plan van aanpak.

Er gebeurt dus inderdaad heel wat, zichtbaar en onzichtbaar, om de overlast en criminaliteit in de wijk aan te pakken – naast hetgeen gebeurt door heel veel geëngageerde wijkpartners die het beste voorhebben met de wijk. Het spreekt voor zich dat die onze steun zullen blijven krijgen.

Dat alles staat nog los van het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw-Gent Vernieuwt’ van de Stad Gent en WoninGent om een betere buurt te bouwen. We vervangen in de toekomst de verouderde woontorens: Saturnus, Jupiter, Mercurius, Orion, Aurora en Milenka. We zorgen voor meer bruikbare open ruimte met planten en bomen. We zorgen voor meer leven in de buurt. Vandaag al met Bij Pino, een nieuw wijkhuis. Later misschien ook extra winkels en kantoren. En we luisteren naar bewoners wanneer we plannen maken. De studie zal nog dit najaar klaar zijn.In de hoop u hiermee een afdoend antwoord op uw vragen te hebben gegeven verblijf ik,

Hoogachtend,

Daniël Termont

burgemeester