Inhoudelijke en organisatorische vernieuwing

The Egg in hartje Brussel was zaterdag de plaats van afspraak voor al wie sp.a een warm hart toedraagt. “Om opnieuw vooruit te gaan, moeten we aansluiting vinden bij de verontwaardiging in de samenleving”, verwoordde Freya Van den Bossche de inhoudelijke vernieuwing. “Daarom moeten we waarden als “geluk” en “duurzaamheid” betrekken in ons discours.” Van den Bossche bouwt sinds de zomer aan dat traject. “Dat verhaal moeten we nu lokaal verankeren, van onderuit dus en dichtbij de mensen.” Mohamed Ridouani vult aan: “Als beweging moeten we betrokken en inspirerend zijn. Lokaal hebben we nu en project op poten gezet met 70 à 80-tal mensen. In het najaar willen een eerste stand van zaken uittekenen gebaseerd op hun ervaringen.”

Ook voor Ingrid Lieten geldt het motto van sp.a “van onderuit”. Met de hulp van verschillende projectleiders bracht Lieten een stand van zaken over de organisatorische versterking. “De voorbije maanden hebben we tijdens tientallen workshops in alle provincies - samen meer dan 1.000 deelnemers – veel wil en enthousiasme gezien om sp.a sterker te maken”, zegt Lieten. “Om beter op elkaar ingespeeld te zijn. Om ons klaar te maken voor de jaren die komen, volstaat een laagje verf niet. We moeten ons huis grondig renoveren, en dat kan alleen samen met het vuur en de bezieling van onze leden en sympathisanten.”

Daarom hebben we onze missietekst, die onze identiteit als sp.a’er moet vatten, geactualiseerd. Lieten: “Die tekst is een antwoord op de vraag wie we zijn, wat onze rol is en welke onze dromen zijn. Die missietekst hebben we nodig als kompas om onze veranderingen op koers te houden.”

Shift naar rechtvaardigheid, deradicalisering en een solidair Europa

Actuele politieke thema’s werden uiteraard ook aangekaart op ons Crescendo-congres. Zo bogen professoren Michel Maus en Dave Sinardet zich over onze voorstellen rond de taxshift. “De verschuiving van bedrijfswagens naar een mobiliteitsbudget vond Sinardet een stap in de goeie richting. “Maar we kunnen nog veel verder gaan”,vond hij. Maus pleitte dan weer voor een totale ommekeer in ons fiscaal denken. “Zolang we een fiscaal systeem hebben waarbij grote multinationals de dans ontspringen en kleine ondernemers niet, ga je foert-reacties blijven krijgen. We moeten naar een fiscaal systeem dat iedereen rechtvaardig behandelt.”

Ook voerden we een constructief debat rond radicalisering in onze samenleving. Wat zijn onze antwoorden, hoe maken we onze samenleving weerbaar? Repressie is evident, maar ook preventie moet dat zijn, zo luidde het. Dat betekent voluit inzetten op een inclusieve samenleving, op onderwijs en jobs dat die gelijke kansen bieden aan iedereen, ongeacht kleur of afkomst.

Tot slot leidde Europarlementslid Kathleen Van Brempt het debat - met econoom Geert Noels en Europaspecialist Ferdi De Ville - rond de toekomst van Europa. sp.a heeft zich altijd gekant tegen het harde besparingsbeleid van de voorbije jaren. “De Europese Commissie maakt nu ook een bocht in die richting. Het is tijd voor een Europa dat sociaal is én investeert in mensen in plaats van ze alleen maar in de problemen te duwen. Er waait een nieuwe wind en dat juichen we toe.”

“Nood aan utopische ideeën om de wereld van morgen te maken”

In de namiddag hield Rutger Bregman, de 27-jarige Nederlandse historicus, een bevlogen toespraak over de noodzaak aan “onmogelijke ideeën” in de politiek. “Wie deze wereld wil verbeteren, moet te vroeg gelijk hebben”, zei Bregman. Voor een sociaaldemocratische partij als sp.a geldt dat misschien nog meer dan voor andere partijen. ”Denk maar aan de invoering van het algemeen stemrecht of de sociale zekerheid zoals we die nu kennen.” Bregman pleit al langer voor een basisinkomen voor iedereen en hield sp.a op die manier een spiegel voor. Gratis werkt soms echt beter om armoede te bestrijden, zo toont ook wetenschappelijk onderzoek aan. “Zonder utopie is het enige wat rest technocratie. Politiek is nu te veel een bedrijf. We hebben nood aan een politiek van ideeën – weg van de peilingen – die nu nog marginaal zijn, maar morgen werkelijkheid kunnen worden.”

“Open, constructief en vernieuwend om samen vooruit te gaan”

Voorzitter Bruno Tobback sloot een boeiende dag af met zijn speech. Tobback dankte al diegenen die zich de voorbije maanden – en ook de volgende - zo hard inzetten om de partij te verbreden en te versterken. Daarna pikte hij in op de ideeën van Bregman. “Onze rol is nu om ideeën te formuleren die ver gaan, maar die ook mogelijk zijn en dus betaalbaar. Gebaseerd op fiscale en maatschappelijke rechtvaardigheid. Om een alternatief te bieden voor dit rechtse beleid dat niet alleen dode takken weghaalt, maar ook bomen omhakt. We moeten een antwoord bieden op het feit dat onze economie alleen welvaart creëert voor een hele kleine groep en alleen maar problemen voor een heel grote groep. Laat ons als oppositiepartij de tijd gebruiken om vrij te denken binnen de waarden die we hebben vastgelegd. Laat ons een open en constructieve partij zijn om samen die shift naar rechtvaardigheid te vertolken en te verwezenlijken.”

Lees hier ook de congreseditie van Kd, onze ledenblad.