Het Mechelse stadsbestuur keurde het voorontwerp goed van de architectuurplannen voor de renovatie van 26 sociale huurwoningen aan de Antwerpsesteenweg 41 t/m 91, als ook de bijpassende voorontwerpen van de wegen-, riolerings- en omgevingswereken.

“Het betekent een nieuwe belangrijke stap voor de renovatie van deze bejaardenwoningen. Als stadsbestuur hebben we resoluut gekozen om ouderen zo lang mogelijk in hun thuissituatie te laten wonen”, aldus schepen van Wonen Karel Geys (sp.a) en schepen bevoegd voor Senioren Rita Janssens (sp.a).

Vorig jaar kregen stad en OCMW van Mechelse een subsidie van 1,6 miljoen euro voor de renovatie van 26 sociale huurwoningen aan de Antwerpsesteenweg in Mechelen. De totale kostprijs wordt geraamd op 2,4 miljoen euro.

Met de goedkeuring van de voorontwerpen betreffende de architectuurplannen en de omgevingswerken is opnieuw een belangrijke stap genomen voor de renovatie van de 26 betrokken bejaardenwoningen.

“Het aantal ouderen in onze stad neemt sterk toe. De echte vergrijzingspiek zal zich manifesteren vanaf 2010, wanneer volgens bevolkingsprojecties 18.000 Mechelaars boven de 60 zullen zijn. De mondigheid en de competentie van deze groep mensen nemen toe evenals de wens van deze zilveren generatie om de regie van het eigen leven in handen te houden. De wens om in een eigen woning te kunnen blijven wonen is hier een belangrijke uiting van”, zegt schepen bevoegd voor seniorenbeleid Rita Janssens.

“Het is daarom dat we als stadsbestuur resoluut hebben gekozen om alle maatregelen te nemen om ouderen zo lang mogelijk in hun thuissituatie te laten wonen. De renovatie van de bejaardenwoningen aan de Antwerpsesteenweg zijn hier een voorbeeld van. Verder onderzoeken we alle mogelijke pistes om nieuwe woonvormen te realiseren die deze thuissituatie zo goed mogelijk benaderen. We denken dan aan kangoeroewonen of voorzieningen waar ouderen autonoom kunnen blijven wonen en de nodige zorg krijgen, maar tegelijkertijd ook kunnen deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten, aan aangepaste woningen of appartementen die in clusters gebouwd worden en waar indien nodig 24 uur op 24 uur zorg kan verstrekt worden”, aldus nog schepen van Wonen Karel Geys.

“Voor de nabije toekomst willen we ook onderzoeken hoe we zorgwijken kunnen realiseren, waar speciale aandacht gaat naar rolstoelvriendelijke voetgangersverbindingen, sociale- en verkeersveiligheid, waar je voetgangerscirkels hebt die de belangrijkste voorzieningen in een wijk aandoen zoals het dienstencentrum, een superette, een café ,de krantenwinkel of de bibliotheek. Die voetgangerscirkels moeten dan rekening houden met de langzame en zwakke weggebruiker en dienen zeer intensief onderhouden te worden. Uiteraard dienen ze rijkelijk voorzien te worden van rustbanken en openbare toiletten. En toch mag zo’n zorgwijk geen ouderenreservaat worden, het aandeel ouderen moet er begrensd zijn. Ook heel wat gezinnen met jongere kinderen moeten er zich kunnen vestigen. Dat moet ook lukken in een dergelijke setting waar sociale en verkeersveiligheid centraal staan”, besluit schepen bevoegd voor Senioren Rita Janssens.