sp.a-Essen begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u. We doen dan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.


In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en - bescherming van de feitelijke vereniging sp.a-Essen.

 

sp.a-Essen biedt een nieuwsbrief aan waarmee we je willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we je e-mailadres en optioneel soms je naam. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.


Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door sp.a-Essen voor verzending van de nieuwsbrief 'Het Nieuws uit Essen' en zullen nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

 

sp.a-Essen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Als sp.a-Essen zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, hierover vragen, klachten of opmerkingen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan u terecht bij:


Arno Aerden, secretaris van sp.a-Essen

Guido Gezellelaan 54

2910 Essen

essen@s-p-a.be

0487/47 10 08


Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. sp.a-Essen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
* uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
* de verwerking van uw persoonsgegevens beperken zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


We kunnen u een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, voornaam en e-mailadres.


Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: bijvoorbeeld mondeling via huisbezoeken, via de sp.a-afdeling Essen, telefonisch,  schriftelijk via leden- en aanwezigheidsformulieren, via elektronische formulieren op de websites,….


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar of geeft u uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen laptop of op die van een derde partij.


Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databank waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens.

Binnen de feitelijke vereniging sp.a-Essen wordt geen ‘functionaris voor gegevensbescher-ming’ (of “DPO”) aangeduid.

Het aantal medewerkers van sp.a-Essen dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is echter beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan hen wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor verzending van de e-nieuwsbrief.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken voor het verspreiden van de elektronische nieuwsbrief.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkings-overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Minderjarigen

Wij verwerken geen gegevens van minderjarigen.


Elektronische nieuwsbrief

sp.a-Essen biedt een nieuwsbrief aan waarmee we je willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we je e-mailadres en optioneel soms je naam. We voegen voor elke nieuwsbrief je gegevens alleen toe na expliciete toestemming aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.


Als je je inschrijft voor een evenement dat sp.a-Essen organiseert, verzamelen we je naam en e-mailgegevens en vragen we optioneel ook naar je adres. Die informatie is enkel bedoeld om een deelnemerslijst aan te leggen en indien nodig verder contact op te nemen. Na het evenement wordt de betreffende lijst verwijderd.


Bewaartermijn

sp.a-Essen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.


Wijziging van de privacyverklaring

sp.a/OSP vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.