PDS in de gemeenteraad: Ondergrondse parking Esplanade is geforceerd dossier.

PATRICK DE SMEDT·VRIJDAG 2 DECEMBER 2016

Standpunt sp.a

Tijdens de gemeenteraad van 26 april, bij de beslissing tot oproep van kandidaten in de eerste fase hadden we reeds tal van bedenkingen bij het dossier, zowel principieel als administratief-technisch, zeg maar de werkwijze. Het college heeft blijkbaar toen niet goed geluisterd naar de vele opmerkingen en bedenkingen. De bezorgdheden werden toen afgedaan als te voorbarig, maar ze zijn blijkbaar ook vandaag nog voorbarig gebleven.

Waarom de stad voor de opmaak van het (voor)ontwerp van de bovengrond (de heraanleg van het Esplanadeplein en een deel Dendermondse Steenweg) kiest voor privé ontwerpers is mij niet duidelijk, in tegendeel het maakt het dossier onduidelijk. Onze eigen diensten deden reedsveel voorbereidend werk en hebben in het verleden afdoende bewezen zelf over de capaciteit en kwaliteit te beschikken om als volwaardig ontwerpbureau te functioneren. Meer nog, jarenlang werd veel geld bespaard op de eigen ontwerpen, tegelijk werd veel geld in het laadje gebracht door bijkomend ook te ontwerpen voor derden zoals Aquafin. Nu wordt in verschillende fasen beroep gedaan op meerdere privé ontwerpers/privé partners en worden de termen voorontwerp en ontwerp door mekaar gebruikt. Wie waarvoor verantwoordelijk zal zijn is niet helemaal duidelijk.

Enerzijds staat er in de toelichting bij het agendapunt en de voorliggende ontwerpbeslissing: “Op deze raad wordt het bestek met een programma van eisen ter goedkeuring voorgelegd. De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een ONTWERP in te dienen op basis van de gestelde eisen. Hiervoor zullen zij een prijzengeld van 5.000 euro per kandidaat ontvangen. Uit deze 2 kandidaten wordt een winnaar gekozen die zijn ONTWERP dient uit te werken binnen een budget van 120.000 euro, voor de begeleiding en opvolging wordt nog eens 150.000 euro geraamd. Het betreft een ONTWERP van het plein boven de ondergrondse parking. In een volgende fase zal een concessiebestek worden opgemaakt met daarin de eisen waaraan de parking dient te voldoen. Het ontwerp van het plein zal hier deel van uitmaken. Dit concessiebestek komt later nog naar de gemeenteraad. Voor de opmaak van dit concessiebestek, begeleiding van gunning en opvolging van de realisatie van de parkeerkelder is het de bedoeling een beroep te doen op een juridisch bureau. Het bestek hiervan wordt tevens op deze raad voorgelegd.”

Anderzijds staat in het voorliggend bestek zelf, bij de beschrijving van de opdracht: “De opdracht houdt de opmaak in van een VOORONTWERP. Het ONTWERP zelf zal verder worden uitgewerkt door de private partner welke de ondergrondse parking zal bouwen. Tevens zijn de basisteksten qua pleinaanleg inbegrepen voor het concessiebestek betreffende de aanleg van een ondergrondse parking.

In het ene document is er dus sprake van een VOORONTWERP, in het andere van een ONTWERP. Vraag is wie uiteindelijk het al dan niet voorontwerp of ontwerp moet finaliseren. Of m.a.w. levert de eerste ontwerper een eindproduct dat opgenomen wordt in concessieovereenkomst of dient de tweede partner op basis van een voorontwerp nog het eindproduct verder af te werken en in te passen ? Betalen we dus 1 keer of twee keer?

Al even onbegrijpelijk is de snelheid waarmee het stadsbestuur dit dossier wil uitvoeren. Het ‘programma van eisen’ waarvan sprake is nog onvolledig. Belangrijke gegevens ontbreken, belangrijke keuzes werden niet gemaakt. Ik citeer uit het bestek waarover we vandaag moeten beslissen:

-Visie volgens nieuw mobiliteitsplan, met o.a. aangepaste verkeercirculaties: info hierover zal opgenomen worden in het bestek dat zal overgemaakt worden aan de geselecteerde ontwerpers.

-Eventuele herbestemming St. Jozefskerk: een voorstel van de ontwerper wordt verwacht bij opmaak van het voorontwerp. In een toegevoegde nota is er sprake van twee uit te werken scenario’s, een light en een full versie? Wil dit zeggen dat de stad, zoals bij de mobiliteitsvisie, dit zal aanreiken of wordt van het gekozen architectenbureau een voorstel verwacht ?

-De wensen en ideeën van alle betrokken stakeholders werden enkel in een bijlage opgelijst, ze zijn soms totaal tegengesteld, er werden geen keuzes gemaakt. Er staat zelfs ergens ‘geen fontein’ in hoofdletters met 7 uitroeptekens.

-Er is nog geen beslissing over het aantal gewenste parkeerplaatsen. In de pers (HLN 20/04) lazen we nochtans dat Schepen Van De Steen stelde: “Er verdwijnen geen parkeerplaatsen, maar we zullen er ook geen extra creëren”. Indien dit klopt zal het bijzonder moeilijk worden om voor zo’n klein aantal wagens in de onmiddellijke omgeving van andere parkings een concessionaris te vinden die gelooft in de rendabiliteit van het project.

-En dan zijn er de 115 bladzijden onleesbare algemene theorie over een zgn ‘Integrale leeftijdsvriendelijke toets’ een soort seniorentoets waar we hier in deze raad nog niets over hoorden, laat staan er een beslissing over namen. De ontwerpers zullen er alvast een tijdje zoet mee zijn.

-Het meest belangrijke aspect als je aan zo’n ingrijpende werken begint is nog het ontbreken van enig zicht op de impact, de financiële impact van de in de ondergrond aanwezige beek- en riool infrastructuur.

Collega’s, hoe meer ik mij verdiepte in het dossier, hoe meer ik er van overtuigd ben dat het voorliggende dossier niet rijp is voor beslissing. Het beste scenario zou zijn dat de stad eerst verder werk maakt van:

1)een nieuw mobiliteits- en circulatieplan waarin de verkeersstromen ook voor deze omgeving worden vastgelegd.

2)een parkeerbehoeftestudie op basis waarvan kan worden beslist om al dan niet, en voor hoeveel wagens, een ondergrondse parking aangelegd kan worden.

3)een keuze uit de vele mogelijkheden voor de herbestemming van de St Jozefskerk rekening houdend met de stabiliteit van het gebouw en de al dan niet te behouden klassering en restauratie.

Daarna kunnen best de stadsdiensten (of desnoods een privé partner) een plan voor de vernieuwing van het plein opmaken met al dan niet een ondergrondse parking en rekening houdend met het mobiliteits/circulatieplan, de parkeerbehoefte en de herbestemming van de St Jozefskerk.

Deze gegevens kunnen dan ingepast worden in een eventuele concessieovereenkomst. Om dit alles mogelijk te maken vragen wij de verdaging van dit dossier.