Beginselverklaring PES 


Aangenomen door de PES-raad op 24 november 2011


Onze Beginselverklaring werd aangenomen door de PES-raad op 24 november 2011. In deze

verklaring zijn de fundamentele waarden vervat waardoor wij ons bij onze activiteiten laten leiden.

Het socialisme en de sociaaldemocratie kunnen trots terugblikken op een lange geschiedenis

waarin we veel hebben bereikt.

De welvaartstaat, de universele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en de strijd voor de

fundamentele rechten hebben het leven van talloze personen verbeterd en hebben

samenlevingen doen ontstaan die gelijker, rechtvaardiger en veiliger zijn. Ook in de 21e eeuw blijft

onze beweging vorm geven aan een betere toekomst voor iedereen.

Vrijheid, gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid zijn onze fundamentele waarden. Deze

universele waarden zijn met elkaar verbonden en democratie is een voorwaarde om ze ten volle te

ontplooien. Samen vormen onze waarden het morele kompas om in de wereld van vandaag

progressieve samenlevingen op te bouwen. In die samenlevingen nemen de burgers het niet

tegen elkaar op, maar werken ze samen in het belang van iedereen. Deze bloeiende

samenlevingen berusten op vertrouwen en dragen zorg voor hun leefmilieu, nu en als investering

voor de toekomst. In deze samenlevingen kan elke burger de voorwaarden creëren voor zijn of

haar emancipatie.

Onze waarden staan onder druk. Personen, geld, goederen, informatie en ideeën gaan de hele

wereld rond. In werkelijkheid leidt gedereguleerde globalisering echter tot een meer

gefragmenteerde manier van leven. Gedreven door winstbejag en hebzucht onttrekken

marktkrachten steeds meer macht aan de democratische controle. Deze krachten dienen de

belangen van een bevoorrechte minderheid. Conservatieven en neoliberalen hebben de

economische, geografische en sociale ongelijkheden vergroot en een systeem van

kortetermijndenken, makkelijke winsten en losse regels bevordert dat tot de ergste crisis heeft

geleid in de moderne geschiedenis. Wij verwerpen de politiek van het pessimisme die beweert dat

hier niets aan te doen valt. Wij verwerpen de haatdragende taal die burgers en hele

gemeenschappen gebruikt als zondebok voor alles wat misgaat in de samenleving. In plaats

daarvan werken we aan inclusieve samenlevingen en een betere toekomst voor iedereen. We

hebben een nieuwe, progressieve wereldwijde agenda nodig om iedereen de vruchten van de

globalisering te laten plukken. Dat is een kwestie van politieke keuzes en verantwoordelijkheid.


2


Onze actieprincipes

1. De democratie moet in alle aspecten van het leven op de eerste plaats komen, zodat de burger

kan beslissen. De democratie moet pluralistisch en transparant zijn, de diversiteit van de samenleving

naar behoren weerspiegelen en iedereen de kans bieden om deel te nemen, met een open publiek

forum, onafhankelijke media en vrije internettoegang. De vrijheid van meningsuiting is van

fundamenteel belang voor een democratische samenleving.

2. Sterke openbare besturen in de hele democratische keten, van lokaal, regionaal en nationaal tot

Europees niveau, zijn essentieel. Samen vrijwaren ze het openbaar en het algemeen belang en

bevorderen ze de rechtvaardigheid en de solidariteit in de samenleving. Goed leiderschap, de

rechtsstaat, verantwoordingsplicht en transparantie zijn de pijlers van sterke openbare besturen.

3. Wij willen de toekomst vormgeven zodat de burgers de controle over hun leven herwinnen. Ware

vrijheid betekent dat we actieve burgers zijn in plaats van passieve consumenten, met de

mogelijkheid een samenleving op te bouwen waarvan de rijkdom meer inhoudt dan materieel bezit,

zodat de ontplooiing van elk individu kadert in een collectieve inspanning.

4. Fatsoenlijk werk is een basisvoorwaarde om mensen in staat te stellen vorm te geven aan hun

eigen toekomst. Werk moet weer echte betekenis, waarde en continuïteit krijgen in het leven om

ervoor te zorgen dat de burgers zich kunnen emanciperen en een gevoel van trots kunnen

ontwikkelen.

5. Een samenleving gebaseerd op onze waarden vereist een nieuwe economie die deze waarden

belichaamt. Waarde-gedreven groei betekent dat ecologische duurzaamheid, menselijke

waardigheid en welzijn van fundamenteel belang zijn voor het creëren van rijkdom. Deze nieuwe

economie moet sociale vooruitgang bevorderen die de levensstandaard naar een hoger niveau tilt,

huisvesting garandeert en werkgelegenheid creëert. De openbare sector speelt een essentiële rol in

deze nieuwe economie.

6. Onze beleidsmaatregelen zijn bedoeld om de hulpbronnen van onze planneet te sparen in plaats

van uit te putten. Milieu duurzaamheid betekent dat we de natuur in stand houden voor de huidige

en de toekomstige generaties, niet alleen in de Europese steden en landen, maar over de hele

wereld.

7. Onze vernieuwde visie op solidariteit vormt een gezamenlijke investering in onze

gemeenschappelijke toekomst. Ze staat voor blijvende rechtvaardigheid en solidariteit tussen

de generaties. Dat betekent dat we voor het behoud van onze planeet zorgen, ouderen beschermen

en investeren in jongeren. De toegang tot universeel en gratis onderwijs is van fundamenteel belang

als we willen verzekeren dat onze kinderen en kleinkinderen over alle mogelijkheden tot emancipatie

beschikken.

8. Een sterke en rechtvaardige samenleving is een samenleving die zekerheid en vertrouwen

uitstraalt. Om die zekerheid en dat vertrouwen te garanderen moeten we ervoor zorgen dat de

rijkdom die door iedereen wordt gecreëerd, eerlijk wordt verdeeld. Deze collectieve

verantwoordelijkheid vloeit voort uit onze overtuiging dat we sterker zijn als we samenwerken en

weerspiegelt onze vastberadenheid om iedereen een waardig leven zonder armoede te bieden.

Iedereen in de samenleving heeft recht op bescherming tegen de sociale risico's van het leven.

9. Wij bevorderen een gevoel van samenhorigheid op basis van een zelfverzekerde inclusie van

iedereen, niet de buitensluiting van sommigen op basis van angst. Een open en inclusieve

samenleving waardeert het individu en staat open voor diversiteit. Dat betekent dezelfde

waardigheid, vrijheid en rechten en dezelfde toegang tot onderwijs, cultuur en openbare diensten voor iedereen, ongeacht geslacht, ras of etnische afkomst, religie of overtuiging, seksuele geaardheid,

genderidentiteit of leeftijd. In deze samenleving zijn religie en staat van elkaar gescheiden.

10. Voortbouwend op de verworvenheden van de feministische beweging blijven we strijden voor

gendergelijkheid. Dat betekent een gelijke verdeling van werk, macht, tijd en rollen tussen mannen

en vrouwen, zowel in het openbare als het privéleven.

11. Onze gedeelde trots op de samenleving garandeert onze gedeelde veiligheid. Een vrije,

vredevolle en rechtvaardige samenleving is een samenleving waarin mensen veilig hun eigen leven

kunnen leiden.

12. Internationale solidariteit betekent dat ons beleid steeds de vinger aan de pols van de wereld

houdt. Onze solidariteit gaat verder dan de landsgrenzen. Zorgen voor duurzame welvaart, stabiliteit

en bovenal vrede, vereist effectieve internationale coördinatie op basis van democratie, wederzijds

respect en mensenrechten.


Om onze principes in de praktijk te brengen in een wereld die economisch, sociaal en cultureel

verweven is, zijn nieuwe, progressieve beleidsmaatregelen nodig op lokaal, regionaal, nationaal

en Europees niveau om de democratische controle opnieuw in handen te krijgen. Een omvattende

benadering voor beleidsvorming op alle bestuursniveaus moet een veiliger leven voor alle burgers

in het globale, multipolaire tijdperk garanderen. Een progressieve, democratische Europese Unie,

met solidariteit tussen de burgers en landen van Europa, versterkt de democratische soevereiniteit

op nationaal niveau enerzijds en op internationaal niveau anderzijds.

Onze inzet voor de Europese integratie overstijgt de wedijver tussen landen en weerspiegelt onze

vastberadenheid om ons te verzetten tegen de afkalving van sociale rechten. Daarin komt ons

voornemen tot uiting om te bouwen aan een Europese Unie met een duurzame

gemeenschappelijke politieke, sociale en economische werkelijkheid in plaats van een tijdelijke

samenwerking tussen overheden. Er mag geen politieke besluitvorming zijn zonder democratische

controle, geen economische Unie zonder sociale Unie en geen sociale Unie zonder een

gemeenschappelijke begroting die ertoe dient investeringen mogelijk te maken en de ongelijkheid

in de Europese Unie te verminderen. Naast een politieke en een economische Europese Unie is

een geïntegreerd sociaal Europa cruciaal om de leefomstandigheden van de burgers in alle

landen zonder onderscheid te verbeteren. Onze historische taak bestaat erin toe te werken naar

een progressieve harmonisatie binnen een politieke Unie, die zo een instrument wordt voor

rechtvaardigheid en emancipatie.

Europa heeft een progressieve politieke stem nodig. De socialistische, sociaaldemocratische,

democratisch progressieve en arbeidersbewegingen in de Europese Unie en in heel Europa moeten gezamenlijk in actie komen, in samenwerking met onze partners van het maatschappelijk

middenveld en de werknemersorganisaties. De Partij van Europese Socialisten staat voor deze

actieprincipes. Gezamenlijk zullen we onze politieke strijd voor progressieve samenlevingen in de

Europese Unie in de 21e eeuw voortzetten.