Invasieve exoten zijn ongewenste gasten in onze waterlopen. Deze uitheemse planten verdringen onze eigen inheemse planten. Provincie Oost Vlaanderen ontwikkelde in 2007, na de explosieve groei van waternevel in onze waterlopen, een gestructureerde aanpak inzake bestrijding invasieve exoten.

In eerste plaats neemt de Provincie haar verantwoordelijkheid op, op de door haar beheerde waterlopen. Ten tweede moedigt zij andere besturen en organisaties aan om ook de problemen aan te pakken en uit te voeren. De ontwikkeling van het bestrijdingsmechanisme werpt zijn vruchten af. Op 10 jaar tijd is door die aanpak en samenwerking niet minder dan 122 km waterloop exotenvrij gekregen in Oost Vlaanderen. “Samen, en alleen samen werkt het. Het heeft immers geen zin exoten aan de voordeur te bestrijden als deze langs de achterdeur terug binnen komen” aldus Peter Hertog.

Sinds 2015 is er een Europese Verordening die kiest voor een drietrapsaanpak: de verspreiding voorkomen, de exoten snel opsporen en ingrijpen, en laatste trap beheren en indien mogelijk terugdringen.

Vragen gepaard gaande met deze verordening en het ontstane kennissennetwerk onderhouden werden de inzet van de praktijkdag invasieve exoten eind mei  2017.

"Als provincie vinden we het belangrijk dat de kennis beschikbaar is, gedeeld wordt en dat ervaringen worden uitgewisseld en leemtes worden gedetecteerd. Vandaar het belang om mensen in het werkveld samen te brengen", aldus gedeputeerde Peter Hertog.

De financiering van de bestrijding van invasieve exoten op onze waterlopen van 2de categorie gelegen buiten dan wel binnen de polder worden respectievelijk 100 % dan wel 80 % gedragen door de provincie. Bij waterlopen van 3de en 4de categorie draagt de provincie 80% van de kosten, gemeenten en/of polderbestuur dragen 20%.