Nu al leggen sommige gemeenten grote verkavelaars de verplichting op om een bepaald percentage van hun gronden te bestemmen voor sociale doeleinden. Tot nu toe ontbrak daarvoor echter een wettelijk kader, waardoor de reglementeringen aangevochten konden worden. De meerderheid in het Vlaams parlement is het erover eens dat het wettelijk kader er moet komen. In een resolutie, ondertekend door parlementsleden van VLD, CD&V en SP.A, vraagt ze de Vlaamse regering er werk van te maken.

Van gronden die in het bezit zijn van overheden of openbare instellingen, moet minimaal een kwart ,,een sociaal doeleind'' hebben, onder de marktprijs verkocht worden dus. Voor gronden in handen van de privé moet er een ,,activeringsbeleid'' komen. Hierbij moet rekening gehouden worden met ,,de specifieke noodwendigheden van iedere gemeente'' - ook sociale noodwendigheden. Dit kan op gemeentelijk, provinciaal of zelfs Vlaams niveau vastgelegd worden.

Mede-ondertekenaar Joke Schauvliege (CD&V) ziet het niet zitten om de maatregel lineair af te dwingen voor heel Vlaanderen. Daarvoor hecht haar partij te veel aan de gemeentelijke autonomie. ,,Maar als gemeenten zich per se elitair willen opstellen en hier niet op ingaan, moet het mogelijk zijn om van boven in te grijpen.''

Volgens VLD-parlementslid Patrick Lachaert, initiatiefnemer van de resolutie, komt het voorstel tegemoet aan een vraag vanuit het veld.

De privésector wil haar gronden - zo'n zeven procent van het totaal - liefst zo vlug mogelijk op de markt brengen, stelt de VLD'er, alleen blokkeren dossiers vaak op de desinteresse van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor die specifieke kavels. Volgens de resolutie mag de privé die voortaan ook zelf ontwikkelen - aan dezelfde voorwaarden als de huisvestingsmaatschappijen. VLD was daar al eerder vragende partij voor, maar tot nu toe was dit taboe voor de partners.

De resolutie bevat nog andere voorstellen om meer betaalbare gronden beschikbaar te maken. De verschillende overheden en openbare instellingen zoals kerkfabrieken en de NMBS - die samen 64 procent van de bouwgrond aanbieden - moeten maar eens opsommen over welke gronden ze bezitten. Gemeenten weten vaak zelf niet eens wat ze allemaal in hun bezit hebben. Het voorstel wil het ook makkelijker maken voor kerkfabrieken om eigendommen te verkopen.

De procedures om woningen te realiseren, moeten ook sneller.

,,In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zitten privé ontwikkelaars niet graag op hun gronden. Bovendien zijn woningen die sneller gebouwd kunnen worden, goedkoper voor de koper'', zegt Lachaert.

Behalve Lachaert ondertekenden ook Bart Martens (SP.A), Caroline Gennez (SP.A), Dominque Guns (VLD), Veerle Heeren (CD&V) en Joke Schauvliege (CD&V) het voorstel van resolutie. Dat werd voor het reces ingediend in het Vlaams parlement en wordt waarschijnlijk in september goedgekeurd.