Vanavond stemt de gemeenteraad van Lier over de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Laporta-Caroly, gelegen tussen de Antwerpsesteenweg, de ring en wijk Zevenbergen. De stemming belooft alvast niet over een leien dakje te gaan. Oppositiepartij sp.a wijst op een cruciale fout in de gevolgde procedure.

“Dit RUP wekt bij de wijkbewoners wrevel op, omdat zij niet werden betrokken bij de ontwerpfase”, zegt Willem Hermans, sp.a bestuurslid en bewoner van wijk Zevenbergen. “De problemen sleepten aan, er was slechte communicatie en ook de verplichte info-vergadering kon niet overtuigen.”

“Dit gemeentebestuur heeft op het vlak van burgerparticipatie duidelijk weinig ambitie.”

 

Het is het handelsmerk van dit gemeentebestuur geworden. Bij alle recente grote projecten zoals Binnenhof, Paul Krugerstraat en Handbogenhof botste het stadsbestuur steeds op honderden bezwaarschriften. Een duidelijke uiting van burgerprotest. Een terugkerende ergernis voor de Lierenaar blijkt keer op keer het gebrek aan visie en realiteitszin rond mobiliteit.

Voor wat betreft het RUP Laporta-Caroly vreest sp.a dat de 112 bezwaarschriften en het negatief advies van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening de meerderheid er niet zal van weerhouden vanavond het RUP definitief vast te stellen. Meerdere eigenaars, waaronder ook de stad Lier, zien hierdoor hun eigendom wijzigen in waardevolle projectgrond. Dat de Zevenbergse schapen, Liers symbool bij uitstek, door deze beslissing dreigen te verdwijnen op een perceel van de stad is een pijnlijk detail.

“De burger verwacht dat de overheid procedures correct naleeft.” 

Willem Hermans hoopt dat het niet zover komt. “In dit RUP werd de opgelegde periode tussen de voorlopige vaststelling en aankondiging van het openbaar onderzoek overschreden. Door deze procedurefout kan, bij een eventuele goedkeuring in de gemeenteraad vanavond, dit RUP aangevochten worden via de Raad van State. Meerdere wijkbewoners hebben alvast aangekondigd niet te zullen aarzelen deze stap te ondernemen. Ook de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, het adviesorgaan van de stad Lier, erkent overigens deze procedurefout.

De betrokken schepen verdedigt zich door te verwijzen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening , maar verwart daarbij de oude met de nieuwe decreten om de overschreden termijn te interpreteren. Sp.a maakt het gemeentebestuur hier vanavond op attent en dringt aan op een voorlopig uitstel in dit RUP. Dit naar voorbeeld van andere gemeentes die met gelijkaardige situaties gefronteerd werden en een nieuw openbaar onderzoek publiceerden.”

 

“Een positief gevolg van de starre houding van dit stadsbestuur is dat wijkbewoners  zich verenigen en elkaar vinden in hun protest. Zo draagt het stadsbestuur ongewild bij tot een betere sociale cohesie in de wijken.”

Willem Hermans ziet er ook positieve evolutie in. “Het merendeel van de omwonenden verzet zich niet tegen extra wooneenheden in de wijk en dit RUP bevat ook goede elementen zoals het herbestemmen van enkele achterhaalde zones met milieubelastende industrie. Wel wensen burgers voortaan actief betrokken en geconsulteerd te worden in het tot stand komen van een RUP.” Sp.a Lier engageert zich alvast om van burgerparticipatie een strijdpunt te maken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Onderdeel van de gecontesteerde mobiliteitsstudie, met alweer extra draai- en keerbewegingen op de Antwerpsesteenweg

 

Het RUP voorziet ruimte voor 288 woningen en een bescheiden parkgebied