In de gemeenteraadscommissie Welzijn vroeg sp.a-fractievoorzitter Anne Schiettekatte aandacht voor de mogelijke nood aan publieke opslagruimte voor persoonlijke goederen. Een terugkerend signaal in de signalenbundel van het Welzijnsoverleg Regio Gent stelt dat er “nood is aan lockers waar mensen die op straat leven hun spullen veilig kunnen achterlaten. De beschikbare lockers in de inloopcentra en de nachtopvang+ zijn ontoereikend. In de beginperiode van hun dak- of thuisloosheid zie je mensen met veel materiaal, kledij en andere zaken. Na een tijdje op straat hebben ze dingen weggegooid of weggegeven omdat het niet haalbaar is om alles mee te nemen”. Voor het uitputten van vele rechten heeft men minstens een identiteitskaart nodig maar vaak ook heel wat andere documenten. Verlies en diefstal zorgen er al te vaak voor dat mensen langer dan nodig in de vicieuze cirkel van dakloosheid blijven hangen.

Anne Schiettekatte vroeg dan ook aan de bevoegde schepen naar de mogelijkheden om het bestaande aanbod aan lockers voor dak- en thuislozen uit te breiden.

Schepen Resul Tapmaz stelde in zijn antwoord dat al in 2010 de werkgroep dak- en thuislozen aan de slag ging met dit signaal. Dit resulteerde uiteindelijk in de plaatsing van 35 lockers.

Het bestaande aanbod van lockers, voorzien in SOC (5), Nachtopvang plus (15) en De Tinten (15), kan echter de nood niet lenigen. Het aanbod beperkt zich tot die mensen die door de desbetreffende organisaties bereikt worden. Bovendien zijn de lockers beperkt toegankelijk tijdens de openingsuren van de desbetreffende diensten. Private initiatieven zoals de lockers in Gent Sint-Pieters en Media Markt zijn niet op maat van de doelgroep. Dak- en thuislozen zijn er vaak niet welkom of hebben onvoldoende financiële middelen.

Een proefproject ondersteund door de stuurgroep dak- en thuislozen ‘lockers voor dak- en thuislozen in de publieke ruimte’ zal hierin verbetering brengen. Deze bijkomende lockers in de publieke ruimte zullen het aanbod en de toegankelijkheid verhogen. Tegelijk worden er ook extra kansen gecreëerd om zorgverleners in contact te laten treden met dak- en thuislozen die nog niet in het vizier van de hulpverlening zijn.

Concreet worden er in het najaar bij wijze van proef 30 lockers voorzien op de publiek toegankelijke locatie Rembert Dodoensdreef in de nabijheid van de OpStap werking. De lockers zijn gratis en ze worden toegewezen voor een periode van maximaal 3 maanden.

 Een werkgroep onder leiding van de Dienst Outreachend Werken zal het proefproject nauwgezet opvolgen en evalueren.