Mijnheer de burgemeester, collega’s,

De ‘Rekening 2017’ en de ‘Budgetcontrole 2018’ van het financieel meerjarenplan, geven alweer een budgettair evenwicht – en ze zijn meteen ook de basis van, opnieuw, een sterk strategisch plan voor de komende jaren.

De exploitatie-rekening van 2017 heeft een overschot van 48,5 miljoen euro, wat ongeveer 23 miljoen euro beter is dan begroot. 

De exploitatie-ontvangsten werden gerealiseerd zoals begroot, en de exploitatie-uitgaven bleven onder het voorziene budget, met een realisatiegraad die hoger is dan de voorbije jaren, dankzij de aanhoudende inspanningen door de verschillende departementen – waarvoor, namens de sp.a-fractie, mijn dank.

Het aangerekend investeringsbudget bedroeg 94,6 miljoen euro. Dat is ruim 10 miljoen meer dan in 2016, onder andere door de onderhoudsbudgetten (waarvoor 4,2 miljoen euro meer werd aangerekend), maar ook door een hogere realisatiegraad bij Digipolis. Alles samen zal er in dit meerjarenplan zo’n 500 miljoen euro, een half miljard dus, netto aan investeringen aangerekend worden. Dat is een goeie zaak, die middelen werden verstandig geïnvesteerd in onze stad.

Want: de autofinancieringsmarge eindigt terug met een positief resultaat van 9,4 miljoen euro. Dat betekent dus, eenvoudig gezegd, dat de financiële toestand van de stad gezond is én blijft. Ook voor de volgende jaren (in de volgende legislatuur dus) is maar liefst 540 miljoen euro netto investeringsbudget voorzien, mét een blijvend gezond financieel plan: de autofinancieringsmarge blijft jaarlijks positief, en het exploitatieoverschot bedraagt jaarlijks 45 miljoen euro.

Ik som met veel plezier een aantal realisaties uit 2017 op, die wij, als socialisten, bijzonder belangrijk vinden voor de mensen. Daar zitten een aantal duidelijke beleidslijnen in.

Betere dienstverlening, bijvoorbeeld. De herhuisvesting van de stadsdiensten werd verder uitgerold, vooral om loketten beter samen te brengen. De tijd dat de mensen van het kastje naar de muur werden gestuurd liggen al heel lang achter ons, maar we blijven oog hebben voor wat nog beter kan. Daarom werd in 2017 ook een grote stap vooruit gezet in het online aanvragen én afleveren van attesten en uittreksels: maar liefst 17.500 documenten werden op die manier afgeleverd. Er is een gezamenlijk diversiteitsactieplan dat sinds begin 2017 wordt uitgevoerd en er werd een welzijnsenquête uitgevoerd – want personeel dat zich goed in zijn vel voelt, presteert beter. We moeten als werkgever het goeie voorbeeld blijven geven, en zorg dragen voor onze mensen. Dat we dat kunnen, is in april nog bewezen: de Stad Gent won toen een ‘Randstad Award’ als meest aantrekkelijke werkgever bij lokale overheden in Vlaanderen.

Een andere duidelijke lijn is: stevig investeren in alles wat te maken heeft met duurzaamheid. Een wijs man zei ooit, niet zo lang geleden: ‘De belangrijkste wegen zijn de luchtwegen van de Gentenaars’. Veel heeft dáár mee te maken. Er werd geïnvesteerd in fietsinfrastructuur (in de fietsonderdoorgang aan de Dampoort bijvoorbeeld, en in de Parkbosbruggen) en, als het over structuur en personeel gaat, de opstart van de ‘Fietsambassade’, een jaar geleden. Er werden zonnepanelen gelegd op tal van daken, en een opdracht voor het voorzien van zonnepanelen via burgerparticipatie werd gelanceerd en toegewezen. Er kwam 3,1 hectaren nieuw of heraangelegd groen bij (dat cijfer zegt de mensen wellicht weinig, maar dat is alweer de grootte van zes voetbalvelden), én via steun aan Natuurpunt worden nog eens 35 ha aangekocht (70 voetbalvelden dus) in de groenpool Vinderhoutse Bossen. Tot slot: ook op dit vlak gaf de Stad het goede voorbeeld en startte met een nieuw bedrijfsvervoersplan voor het woon-werkverkeer van het personeel.

Er werd vanzelfsprekend ook geïnvesteerd in werk: in de opstart van de ‘Startersfabriek’, maar bijvoorbeeld ook in de ontwikkeling van de UCO-site voor sociale tewerkstelling – het schitterende resultaat daarvan werd 10 dagen geleden nog voorgesteld. Er is geïnvesteerd in het Eiland Zwijnaarde, in de inrichting van het bedrijventerrein Wiedauwkaai.

Er is ook van alles gebeurd of in gang gezet op het vlak van stadsontwikkeling. Er is een stadsbouwmeester aangesteld, er zijn plannen gemaakt voor Maria Goretti in ‘t Rabot, voor het Heilig Hartplein, voor de Wasserijsite, voor Oostakkerdorp enzovoort. De ‘Task Force Wonen’ is opgericht, de Leegstandscoach is reeds in dienst, het patrimonium van het Sociaal Verhuurkantoor is verdubbeld ten opzichte van 2015, enzovoort. Allemaal heel belangrijk voor ons woonbeleid. Er is nog heel wat werk maar we zijn op de goeie weg.

En tot slot: wij besturen en investeren letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen. Er is in 2017 een studie gemaakt voor de herbestemming van de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat, om die te herbestemmen in functie van gebruik door de buurt – het budget voor de aankoop is trouwens voorzien bij BW dit jaar. Er is speciaal buurtgericht aanbod bij gecreëerd wat sportkampen betreft, en er is ook veel gerealiseerd op het vlak van buurtsportinfrastructuur: in de Brugse Poort, op de Muide, in Nieuw-Gent, enzovoort. En 2017 was natuurlijk ook het jaar van het ‘Project Burgerbudget’, maar daar kom ik straks op terug.


-----oOo-----


Collega’s, zoals al gezegd blijft dus ook tijdens deze laatste budgetcontrole van de legislatuur, het financieel meerjarenplan gezond. De autofinancieringsmarge blijft jaarlijks positief vanaf 2019, met een jaarlijks exploitatie-overschot van 45 miljoen euro.

Minstens tot halfweg de volgende legislatuur zitten we dus goed, met een investeringsvolume van 90 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Op die manier kan de volgende bestuursploeg evenveel investeringen doen, of zelfs 40 miljoen euro méér dan de afgelopen jaren.

Bij deze budgetcontrole BW 2018 werd rekening gehouden met een vervroegde indexaanpassing en een stijgende inflatie en rente. Daarnaast werden er ook extra budgetten voorzien – ik som er ook daar graag enkele van op, die wij in het bijzonder belangrijk vinden – ze passen in dezelfde beleidslijnen als de realisaties in 2017, en dat is logisch natuurlijk.

We subsidiëren de omschakeling naar herbruikbare bekers tijdens de komende Gentse Feesten; we bereiden de invoering van de Lage Emissie Zone verder voor; en omdat Vlaanderen heel wat mensen uitsluit van haar energielening, geeft de Stad zélf een renteloze lening van anderhalf miljoen euro aan de vzw REGent, zodat die mensen wél nog kunnen lenen om te investeren in energiezuinige maatregelen. Geen wonder dat Gent vorige week zilver haalde voor de ‘European Green Capital Award’ van de Europese Commissie.

Er zijn extra middelen voor het verduurzamen van onze stedelijke voertuigenvloot (want we moeten natuurlijk ook op dát vlak het goeie voorbeeld geven), en er is voor de komende jaren ruim 2 miljoen euro extra budget voorzien voor het mobiliteitscoördinatiecentrum voor wat we de ‘Zuidelijke Mozaïek’ noemen (tussen haakjes: dat is geld van de Gentse belastingbetalers dus, omdat De Lijn spijtig genoeg achter blijft op dat vlak. Ik breng u graag in herinnering – enfin: laat die ‘graag’ maar weg – dat de Stad zélf ondertussen elk jaar in totaal dik 4 miljoen euro uitgeeft aan openbaar vervoer…)

Dat gezegd zijnde: we investeren met plezier verder in het kinderdagverblijf op de site van het Jan Palfijn-ziekenhuis (goed voor 42 extra inkomens-gerelateerde opvangplaatsen), in de basisschool in Sint-Kruis-Winkel (waarvoor we onze nek ver hebben uitgestoken, omdat élk kind belangrijk is voor ons), en in het huren van capaciteit voor het secundair onderwijs – in dat geval: 60% betoelaagd door Vlaanderen, waarvoor dank.

Er komt geld voor een goeie ontsluiting van de bedrijfssite van Coca-Cola in Zwijnaarde, voor de ontsluitingsweg van de bedrijventerreinen Zwijnaarde Twee en Drie, maar ook voor forse investeringen in de park&rides Drongensesteenweg en Gentbrugge Arsenaal, én voor de aankoop en aanleg van trage wegen, én voor een knooppunt van stedelijke dienstverlening op het Griendeplein in het Rabot, met een ‘Antenne’ van Burgerzaken, een Werkpunt, een Woonwinkel, enzovoort.

Tot slot: we voegen 1,4 miljoen euro toe aan het bouwbudget voor de nieuwbouwvleugel van ons Design Museum (toch één van onze paradepaardjes in het stadscentrum), en er is 2 miljoen euro voorzien voor de voorbereiding van het grote ‘Van Eyck-jaar’ in 2020 (voor alle duidelijkheid: dat is zónder eventuele graafwerken in de zoektocht naar De Rechtvaardige Rechters gerekend…)


-----oOo-----


Collega’s, ik heb over één iets nog niks gezegd, en dat is: over de bevoegdheden van onze burgemeester. Met opzet, omdat het zijn laatste keer is. Daniel zei het zelf regelmatig al: hij is bij wijze van spreken aan zijn ‘afscheidstournée’ bezig, en dit is ook de laatste keer dat hij een Rekening en een Budgetcontrole mee voorgelegd krijgt.

Ik weet waar Daniel trots op is, terugkijkend op al zijn jaren als burgemeester. Op de Ghelamco Arena en De Krook, als het om stenen gaat; en op de sfeer in Gent als het om mensen gaat - op het feit dat de Gentenaars zo betrokken zijn bij hun buurt en stad, op hoe ze méé de stad maken. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen, daar zit een visie op participatie en co-creatie achter, én (ook op dat vlak) een duidelijke beleidskeuze om de Gentenaars ruimte, geld en andere steun te geven om de stad effectief mee te kúnnen maken.

Ik refereerde er al naar: 2017 was wat dat betreft ook het jaar van het ‘Project Burgerbudget’. In totaal is 1,35 miljoen euro voorzien voor de realisatie van 17 projecten, waar honderden geëngageerde Gentenaars bij betrokken zijn, waar meer dan 15.000 Gentenaars voor stemden, en waar nog meer Gentenaars uiteindelijk zullen kunnen van genieten. Een schitterend experiment waar wij alvast graag mee willen doorgaan. We zullen zien…

Hoe dan ook: Gent is vaak een voorbeeldstad in Europa, zeker op het vlak van participatie. Dat onze burgemeester vandaag voorzitter is van het belangrijkste Europese stedennetwerk EUROCITIES komt dus ook niet zomaar uit de lucht gevallen – maar het blijft wel een serieuze prestatie voor een eerder ‘kleine’ stad op Europese schaal.

Tot slot: een burgemeester wordt altijd en overal vooral ook geassocieerd met het veiligheidsbeleid – wel: ook op dat vlak kunnen we zeggen dat onze aanpak werkt. De criminaliteit in Gent is sinds 2012 met 17% gedaald, dankzij het zogenaamde SLIM-plan: ‘Samen Leven is Mensenwerk’, dat is zowat het fundament van álles wat we doen in onze stad, ook van wat onze Flikken doen. Het resultaat spreekt voor zich. Mocht ik een hoed dragen, ik nam hem nu af – maar omdat dat raar zou zijn in de gemeenteraad, zeg ik gewoon: chapeau, voor al dat schitterende werk.

 

Collega’s: onze burgemeester en onze schepenen, in het bijzonder schepen van Financiën Peeters, laten voor de volgende ploeg een financieel gezonde stad na, ook op de lange termijn. Want:

  • de uitstaande schuld is onder controle,
  • de schuldratio schommelt ook de komende jaren rond de 80% - en dit met, ook de voor volgende legislatuur, een aanzienlijk investeringsvolume van 540 miljoen euro of 90 miljoen per jaar,
  • en tot slot: het pensioenfonds zorgt voor een gecontroleerde stijging van de vergrijzingskosten.


Ik wil dan ook alle leden van het college, de financieel beheerder en alle medewerkers die hieraan hebben meegewerkt bedanken en feliciteren.

Het geld is, opnieuw, beheerd als de spreekwoordelijke ‘goede huisvader’, zoals het hoort, daar hebben de Gentenaars vanzelfsprekend recht op.