Gent, de sociaal-ecologische stad van de toekomst

Begin mei stelden Daniël, Elke, Freya en Filip het programma van het kartel sp.a-Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voor. Het programma legt vooral nieuwe accenten in het mobiliteits- en milieubeleid, alsook op het vlak van stadsontwikkeling en participatie. Het kartel wil dat Gent een stad op mensenmaat blijft, een stad dat antwoorden formuleert op de uitdagingen van deze tijd. Het kartel sp.a-Groen wil zelfs nog verder gaan: Gent moet de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen worden.

Het kartel sp.a-Groen wil een autoarme binnenstad. De fiets moet voorrang krijgen, net als het openbaar vervoer. De parkeerplaatsen in de binnenstad zullen in de eerste plaats bestemd zijn voor de inwoners. Gent moet wel een open, toegankelijke, bezoekbare stad blijven. Daarom komen er aan de rand van de stad een ring van park & ride-parkings. Via een vlotte tramverbinding krijgen bezoekers de mogelijkheid om Gent als stad ten volle te beleven. Het kartel wil dat Gent in de komende jaren koploper wordt inzake duurzame mobiliteit. Een veilig en uitgebreid fietsnetwerk moet de verschillende wijken van de stad met elkaar verbinden.

Het kartel wil onder het motto "Gent, de stad waar we graag wonen" een vooruitstrevend beleid voeren inzake stadsontwikkeling en huisvesting. Meer gezinswoningen, meer sociale woningen en andere woonvormen (cohousing, kangoeroewoning,...) moet ervoor zorgen dat iedereen in de stad kan wonen. Bij grote stadsvernieuwingsprojecten zullen de omwoners van bij het begin betrokken worden bij de plannen. Participatie van en door de Gentenaars is een prioritaire krachtlijn in het programma.

Het kartel wil sterker inzetten op de strijd tegen armoede door het opstellen van een stedelijk armoedebeleidsplan met bijzondere aandacht voor kinderarmoede. Aangezien werk een bepalende factor is voor het welzijn van de inwoners van de stad, wil het kartel ook een lokale banenmarkt organiseren, zodat jobs en mensen elkaar kunnen vinden. Het stadsbestuur moet zich actiever mengen op het vlak van werkgelegenheid.

Veiligheid is een basisrecht voor alle Gentenaars. Onder de slogan “Blauw meer op straat” wil het kartel dat de politie minder papierwerk heeft en zich zo meer kan focussen op hun kerntaken. Burgerpersoneel kan die andere taken dan overnemen. Heel wat wijken ondervinden hinder van sluikstorten, lawaaihinder en verkeersinbreuken allerhande. Als preventie niet helpt, moet sanctionerend opgetreden worden.

Het kartel sp.a-Groen wil een stad die zich verder economisch kan ontwikkelen, met specifieke aandacht voor de kanaalzone. Daarbij moet ruime aandacht gaan naar duurzaamheid en het klimaat. Ook dient de stad de strijd tegen energiearmoede aan te gaan door verder in te zetten op de groepsaankopen en voorzien in goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen.

Als stad van de toekomst moet Gent vooral investeren in creatieve, vernieuwende en duurzame initiatieven op wetenschappelijk, technologisch en artistiek vlak. Daarnaast moet de stad de nodige faciliteiten bieden voor de oprichting van coöperatieve experimenten en sociale economie. De oprichting van een stedelijk agentschap sociale economie wordt daar een concreet actiepunt voor.

Uiteraard staan parken en stadsbossen ook bij de prioritaire actiepunten van het kartel. Elke Gentenaar moet vanuit zijn woning zicht hebben op minstens één boom en het aantal wijkparken wordt gevoelig uitgebreid.