De provincieraad keurde het ‘reglement betreffende initiatieven ter ondersteuning van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’ goed.

Hiermee wil de provincie Vlaams-Brabant scholen en bedrijven, die samenwerken om de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs te dichten, financieel belonen.

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verloopt niet altijd even vlot. Bedrijven hebben vaak grote tekorten in gespecialiseerd technisch personeel. Anderzijds zijn er veel studenten die op de arbeidsmarkt komen zonder over de juiste kwalificatie te beschikken om zeker te zijn van een goede job.

‘Daarom willen we met het nieuwe provinciale reglement de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt wat meer dichten’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs en economie. ‘De provincie zet al jaren initiatieven op die scholen ertoe aanzetten jongeren kennis te laten maken met de arbeidsmarkt’.

De provincie Vlaams-Brabant gaat nu ook jaarlijks een wedstrijd organiseren waarbij ze de beste praktijkvoorbeelden zal belonen. De winnende scholen en bedrijven ontvangen een geldprijs van 1.000 euro. De provincie voorziet hiervoor een jaarlijks budget van 6.000 euro.

‘Voor scholen gaat het bijvoorbeeld om goede contacten uitbouwen met bedrijven, leerkrachten stages laten doen, of leerlingen effectief naar de werkvloer brengen voor stage of werkplekleren. Maar we willen ook bedrijven stimuleren om het onderwijs kennis te laten met de realiteit van de werkvloer. Dat kan door bedrijfsbezoeken uit te werken, door stageplaatsen aan te bieden of door de opvang van leerlingen te optimaliseren’, zegt gedeputeerde Marc Florquin.

De winnende projecten moeten andere scholen en bedrijven inspiratie geven en aanzetten tot nieuwe initiatieven.
Ze kunnen ook rekenen op een vervolgtraject waarbij er rondetafels georganiseerd worden met onderwijsinstellingen, bedrijven, het Regionaal Technologisch Centrum, Voka en andere partners om zo de noden en opportuniteiten bij scholen en bedrijven af te stemmen.

Het nieuwe reglement wordt voorgesteld op een studiedag op 13 oktober.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/onderwijs-arbeidsmarkt