‘Gebouwen als het hoofdkwartier van de Navo zijn geclassificeerd. De publicatie ervan is een strafrechtelijke inbreuk.’ stelt Alain Top, nadat is gebleken dat het videobewakingssysteem van het militaire hoofdkwartier van de Navo in Bergen zonder enige beveiliging online staat.

 

‘Als dit representatief is voor de informatieveiligheid in ons land, dan zitten we met een groot probleem en is er nog heel wat werk aan de winkel’, aldus Top.

De voorbije dagen verschenen meermaals mediaberichten over ‘gevoelige’ informatie, zoals grondplannen van gebouwen in ons land, die zomaar via het internet raadpleegbaar zijn. Ook voor het videobewakingssysteem dat indringers moet detecteren bij Shape, het militaire Navo-hoofdkwartier nabij Bergen, is dit het geval. 

De wetgeving hieromtrent is echter duidelijk: de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsadviezen en veiligheidsattesten stelt het als volgt: 

art. 11: De houder van een veiligheidsmachtiging die geclassificeerde informatie, documenten of gegevens, materieel, materialen of stoffen in de uitoefening van zijn functie op een niet-geëigende wijze aanwendt of laat aanwenden zoals bedoeld in artikel 4, zelfs al is dit het gevolg van nalatigheid, voor zover deze ernstig is, wordt gestraft, met gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met geldboete van honderd frank tot vijfduizend frank, of met een van die straffen alleen.”

Wij hopen bijgevolg ook dat de bevoegde ministers hun verantwoordelijkheid zullen opnemen.