Met deze terechte en aloude vraag van de burgers op de gemeenteraad van 10 oktober ’16 worden we nu al enkele maanden geconfronteerd. Zoals de inwoners ook weten gaat het dus louter om een slechte vertoning van een machtsspel.

Laten we evenwel de kaarten op tafel leggen.

Voor sp.a staat besturen voorop. In 2012 hebben we ons daartoe immers geëngageerd met een goed onderhandeld en ambitieus bestuursakkoord, waarvan de inhoud, timing en budgetten tot en met 2018 werden vastgelegd in een meerjarenplan. Naar inhoud blijkt er dan ook geen probleem te zijn, want nog geen enkele politieke partij heeft dit bestuursakkoord ter discussie gesteld, integendeel.

Eén van de voorwaarden voor de nieuwe alternatieve meerderheid van Open&Liberaal met de huidige oppositiepartijen CL-VLD en CD&V (en het moet gezegd, het is hun rol om oppositie te voeren), was immers de verdere uitvoering van ditzelfde bestuursakkoord (maar met andere bestuurders). Enige doelstelling dus van deze alternatieve meerderheid? De herverdeling van de postjes.

Kingmakers
Open en Liberaal (althans de OCMW-voorzitter, op de voet gevolgd door de schepen van openbare werken) denken in dit verhaal “kingmakers” te zijn die, naargelang de kaarten worden gedeeld, steeds met nieuwe voorstellen van een (alternatieve) bestuursmeerderheid komen.

Er is één constante in de 5 à 6 voorstellen (we zijn inderdaad de tel kwijt): het bestuursakkoord wordt niet ter discussie gesteld. Maar de nieuwe uitvoerders van het bestuursakkoord worden, zoals het “kingmakers” betaamt, verdeeld tegen alle principes van de liberale democratie in.

Namelijk geen 65-jarigen meer aan het roer en ondertussen is er ook voor jonge moeders geen plaats meer. Jonge moeders en gepensioneerden dus aan de haard. Hoeveel uitsluitingen er nog volgen, is niet geweten. Maar deze manier van politiek bedrijven, is de gemeente, haar inwoners en vertegenwoordigers onwaardig.

Deze houding van de liberalen en de CD&V voedt alleen maar de antipolitiek en maakt van mandatarissen louter zakkenvullers en opportunistische postjespakkers.

Met dergelijke politieke  boycot willen we als sp.a niets te maken hebben.
We staan achter het bestuursakkoord dat wordt uitgevoerd door de mandatarissen die door de bevolking gekozen zijn tot de volgende verkiezingen. De zogenaamde “structurele” onbestuurbaarheid wordt enkel ingeroepen en misbruikt om de postjes te herverdelen volgens ondemocratische principes.
En wie is het slachtoffer van dit politieke machtsspel en misbruik van de democratie? De inwoners, aan wie nogmaals in de gemeenteraad een aantal belangrijke beslissingen werden ontzegd.

Liberalen en CD&V spelen dus uit eigenbelang, met de belangen van de inwoners. Zij hebben immers de onbestuurbaarheid gestemd (ook al hebben ze geen probleem met de inhoud van het bestuursakkoord, zoals ze dat diezelfde dag samen ondertekenden) en de budgetten op nul gebracht. Dat is dus louter saboteren waartegen sp.a en NVA als bestuurspartijen in beroep zijn gegaan bij de administratieve instanties.

Dit politiek imbroglio maakt dus dat tal van dossiers niet meer goedgekeurd geraken omdat liberalen en CD&V liever saboteren dan investeren.

Over welke investeringen gaat het ?
Toen de opportuniteit voor de aankoop van het Sint Martinusheem zich voordeed, is de prioriteit in Kerksken naar dit gebouw gegaan, en met succes. Nu sleept nog de verwarming aan omdat 2 leden van Open & Liberaal, CL-VLD en CD&V dit punt niet wilden goedkeuren op de vorige gemeenteraad. Boven de zaal is het de bedoeling om een noodwoning te voorzien, we zouden die ook graag afwerken maar dan is het nodig dat de bestelbons worden goedgekeurd (wat ook niet gebeurde op de laatste gemeenteraad).

De plannen voor de bibliotheek in de pastorij in Denderhoutem werden op het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Het is ook de bedoeling om de pastorij in Denderhoutem rolstoeltoegankelijk te maken, samen met de heraanleg van de parkings in Denderhoutem. Maar ook dit punt keurden 2 leden van Open & Liberaal, CL-VLD en CD&V af.

Deze en tal van andere punten zijn in ieders belang dat ze tijdig goedgekeurd worden op de gemeenteraad, maar de 2 leden van Open & Liberaal, CD&V en CL-VLD miskennen dit belang en laten hun eigenbelang primeren. Concreet keurden ze onder meer deze punten af:

 • financiële bijdrage voor het project “Partnergeweld” van het CAW
 • geen overeenkomst met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas voor de gemeente, het OCMW, de politiezone en de kerkfabrieken
 • bestek voor onderhoudswerken aan het riolerings- en wegenpatrimonium in 2017
 • grondafstanden voor voetpaden bij verkavelingen
 • grondafstanden voor wegenwerken in de Kattestraat en zijweg Nieuwstraat
 • toelage voor de speelpleinwerking in Heldergem
 • verhoogde toelage voor afkoppelingen
 • indexering van energiepremies
 • gratis gebruik van materiaal en infrastructuur voor Haaltertse verenigingen
 • onteigening in Hooglareweg voor extra parkeerplaatsen
 • veiligere fietspaden op de Ninoofsesteenweg
 • goedkeuring voor verleggen van voetwegen
 • asfalteringen in Kerkbosweg en Berenhoek

In financieel moeilijke tijden willen we in Haaltert doen wat moet, namelijk investeren in publieke dienstverlening en infrastructuur voor jong en oud en versterken van de gemeentelijke werking en dienstverlening. Er staan immers nog veel projecten voor de boeg die we graag zo snel als mogelijk realiseren om van Haaltert een sociale en duurzame gemeente te maken.

Dat is uiteindelijk het engagement waarvoor we in 2013 ons mandaat aannamen, ten dienste van de bevolking.