Het college van de stad Mechelen beslist om de eerste fase van de restauratiewerken van de Sint-Jozef-Colomakerk te gunnen voor een bedrag van 982.482 euro.  

“Ik ben zeer verheugd dat we weldra met de belangrijke restauratie van deze definitief als monument beschermde Sint-Jozef-Colomakerk kunnen starten”, aldus schepen van Stadsvernieuwing en Monumentenzorg Karel Geys.

 

Op 8 september werd de Sint-Jozef-Colomakerk definitief beschermd als monument. Vanaf dan kon er beroep gedaan worden op de restauratiepremie van 88% van de kostprijs van de restauratieve werken van de Vlaamse Overheid.     

 

“De restauratie is dringend nodig. De dakstructuur van de kerk is in een zeer slechte staat door weggewaaide leien, zware aantasting door houtworm en huiszwam. Van de stellingen die nodig zijn voor de herstelling van het dak kunnen we tevens gebruik maken om ook de gevels en de glasramen zacht te restaureren.”, zegt schepen Karel Geys.

 

Door de aangestelde ontwerpers werd een dossier opgemaakt voor de eerste fase van de restauratiewerken. De werken omvatten de restauratie van alle daken, bedekking en structuur, van de gevels van de toren en van de hoge gevels van het schip, boven de daken van de zijbeuken, alsook van alle glasramen in de vermelde gevels en van het houten tongewelf van het schip. De restauratiepremie werd inmiddels op 15 april bij ministerieel besluit goedgekeurd, waarna er aanbesteed kon worden. Eenmaal het Mechelse stadsbestuur de werken heeft gegund moet het gunningsdossier opnieuw voorgelegd worden aan de hogere overheden provincie en Vlaamse overheid voor nazicht en definitieve vastlegging van de restauratiepremie. Deze administratieve procedure zal ongeveer drie maanden in beslag nemen, waarna de gunning kan worden betekend aan de aannemer. Daarna kunnen de werken gestart worden.

 

 “Historische monumenten zijn belangrijke dragers van informatie uit het verleden. Zij vormen het historisch erfgoed dat een levende geschiedenis is van een eeuwenlange traditie. Gelukkig is er een groeiend besef dat het behoud van dit erfgoed een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het is dan ook onze plicht deze monumenten in al hun rijkdom en oorspronkelijkheid aan toekomstige generaties over te dragen.”, aldus nog schepen van Stadsvernieuwing en Monumentenzorg Geys.