Zaterdag: geen enkele  werkafspraak. Tijd dus om bij het ontbijt rustig de kranten door te nemen. In de Morgen met belangstelling de artikels gelezen van Yves De Smet, Walter Pauli, ...

zaterdag 13 oktober

... Walter Pauli, Paul Goossens, Dimitri (Dimmetrie in Terjoden) Verhulst, Suzanne Van Well (de oma van de kleine Luna) , Bob Magerman... In Le Soir vind ik geen editoriaal van Béatrice Delvaux,  de hoofderedactrice ... Andere kranten zijn nog niet in mijn bezit. Straks lees ik zeker nog Luc Van Der Kelen 's edito in het Laatste Nieuws.
 
Wat me vandaag  vooral ergert is de stijging van de energieprijzen! De liberalisering van de energiemarkt is op een mislukking uitgedraaid voor de verbruikers. Het ABVV heeft altijd aangeklaagd dat een gecontroleerd Electrabel  vervangen  werd door een ongereguleerde, zo goed als monopoliesituatie. Er moet een maatschappelijk gedragen  "pax electrica" komen! Maximumprijzen, publiek beheer van de nucleaire provisies, terugvloeiing van de extra winsten  door gerealiseerde meerwaarden op het distributienetwerk én op de vervroegde afschrijvingen van de nucleaire  centrales ...dat  zijn enkele pistes die  in dit debat moeten aangekaart worden. Zoniet gaan we een ijzige winter tegemoet.

Ik kijk nu uit naar vanavond. Noëlla en Romain tracteren Lina en mezelf op een echte huisgemaakte 'croque monsieur'. Romain en Noëlla hebben heel hun loopbaan - vanaf  hun veertiende - gewerkt bij dezelfde breigoedproducent. Net voor het generatiepact hebben ze ervoor gekozen hun loopbaan na 42 jaar beroepsactiviteit te beëindigen. De uitkeringen die ze nu ontvangen zijn echt niet overweldigend, wel integendeel. Deze vrienden zijn het bewijs (alsof dat nog moest geleverd worden) dat bruggepensioneerden echt geen mensen zijn die zich  zo snel mogelijk van de arbeidsmarkt willen verwijderen om een riant luilekkerleventje te gaan leiden. Ik kijk uit naar een avond met veel menselijke warmte en gezelligheid.

vrijdag 12 oktober
ik ben te iets  te  laat op het werk. Gisteren was het de verjaardag van mijn petekind Maxim, maar vooral het feit dat vandaag mijn kleinzoon Senne op bezoek komt, maakt dat ik graag de trein een uur later neem dan gewoonlijk .
Zowel Erwin De Deyn (voorzitter BBTK) als  mijn collega's van het Federaal Secretariaat (het dagelijks bestuuur van het ABVV) aanvaarden mijn excuus  om de met hen voorziene afspraken een halfuurtje uit  te stellen. Marina, mijn assistente, leidt dat allemaal in goede banen.

Het Federaal Secretariaat  vergadert elke vrijdagochtend.  Aanwezig zijn dan de  twee federale secretarissen, de algemene secretarissen van het Vlaams ABVV, het FGTB Wallonne en het Brusselse ABVV-FGTB, de federale algemeen secretaris en ikzelf. De begroting voor de sociale zekerheid 2008 wordt onder de loep genomen . Wij willen  -  ondanks de aanslepende formatiegesprekken  - nu  al een minimum budget vastleggen. Om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften in de ziekteverzekering, wil het ABVV in de gezondheidszorg nu al - voorlopig en bewarend   - voldoende geld van de wettelijk voorziene toename van 4,5% in de begroting vastleggen. Het ABVV wil ook niet laten tornen aan het principe van welvaartsvaste uitkeringen. Zo moeten de pensioenen de evolutie  van de stijging van de lonen volgen. Onze sociale verwachtingen van oranje-blauw zijn niet hoog gespannen, vandaar dat we eieren voor ons geld kiezen!   
 
Na de middag heb ik een contact met het kabinet van Minister Peter Van Velthoven. Een Minister die het sociaal overleg respecteert, maar die ook zijn verantwoordelijkheid neemt wanneer nodig. Zo  tekende hij ondermeer twee KB's  ivm. de sociale verkiezingen - die Verhofstadt nadien blokkeerde door de Koning te vragen deze niet te oondertekenen - om te voorkomen dat Europa ons land dwangsommen en boetes zou opleggen.

Er kwam nadien een compromis uit de bus in de Groep van 10, zodat de sociale verkiezingen volgend jaar in mei toch kunnen plaatsvinden. Vraag is hoe Europa op dat "compromis" zal reageren. Peter draagt de vakbonden een warm hart toe. En  het ABVV zal hem missen op  de FOD (dat is de nieuwe benaming voor ministerie) Arbeid en Tewerkstelling.

donderdag 11 oktober
Donderdag was er vergadering van de " Groep van tien". In feite zijn we met elf, maar dat vergt een  technische uitleg  om te verklaren waar die elfde man vandaan komt. Kwatongen beweren zelfs dat we met twaalf zijn, omdat één bepaalde journalist(e) altijd zeer goed geînformeerd is.

[image] Patronale tenoren zijn Jean-Claude Daoust, Rudi Thomaes, Karel Van Eetvelt, Roger Menée, Kris Botterman en uiteraard de 'geduchte' Pieter Timmermans.  Mijn syndikale medespelers zijn Luc Cortebeeck, Claude Rolin, Jan Vercamst en mijn syndicale buddy Anne Demelenne. In de Groep van 10  onderhandelen de patronale en syndikale vertegenwoordigers over het interprofessioneel akkoord , het tweejaarlijks akkoord over de loon-an arbeidsvoorwaarden voor werkneemsters en werknemers uit de privésector. De Groep zet ook de agenda uit voor de onderhandelingen in de  NAR, de nationale  arbeidsraad, de  CRB, de centrale raad voor het bedrijfsleven en de instellingen van de sociale zekerheid  en andere paritair beheerde instellingen. Vandaag werd de werkmethode afgesproken in verband de uitvoering van het akkoord over 'de sociale verkiezingen', met andere woorden de problematiek van het overleg en de informatie  aan de werknemers in KMO's.  Meer dan  dat ga  ik daarover nu niet schrijven  want het overleg daarover zal nog hard zijn en we willen dit niet doen mislukken....  
 
Dondernamiddag bezocht ik onze FGTB afdeling van La Picardie Wallonne (Tournai /Doornik) .
ABVV Doornik werkt samen met ABVV Kortrijk om de uitwisseling van vacatures te bevorderen, een project opgezet door VDAB en FOREM. Het ABVV zet zich ook in ten voordele van de creatie van het Eurodistrict Rijsel, Kortrijk, Moeskroen, Doornik. 

Het ABVV verzet zich tegen de vele sancties van werklozen in het gewest Doornik tengevolge van de zeer strenge controle van werklozen.  Werkllozen die ondanks al hun inspanningen geen werk vinden bij gebrek aan banen daar. Een samenwerking tussen VDAB en Forem is dus een goede zaak. We willen  geen jacht op werklozen maar jacht op de werkloosheid. Zo'n bezoeken leg ik graag af omdat ik contacten met onze verantwoordelijken ter plaatse zeer belangrijk vindt. Ze weten best wat er leeft bij onze leden uit een gemeente of een gewest. De Hoogstraat 42 mag niet in een ivoren toren werken. "Brussel" zoals onze militanten en leden vaak zeggen, als ze het hebben over het interprofessioneel federaal ABVV, wil de stem van 1.400.000 leden vertolken, waar die ook wonen.   

woensdag 10 oktober
De slagkracht van het ABVV is een voortdurende zorg van de federale leiding van het ABVV. We moeten een antwoord bieden op de globalisering en het casinokapitalisme, op het feit dat KMO's en onderaannemers zonder syndikale  vertegenwoordiging werken, op de vele precaire contracten (interim, part-time,...) voor mensen die al moeilijk aan de slag geraken,  .... Onze syndicale werking moet zich dus voortdurend aanpassen om een antwoord te bieden op de onzekerheden waarmee  de werknemers en werkneemsters geconfronteerd worden.  Onze leden hebben recht op een slagvaardige vakbond die onderhandelt zolang het kan en strijdt wanneer het moet.
 
Woensdag bereiden we met enkele mensen een interne studie- en brainstormdag voor: we willen een open en aan de tijd aangepaste vakbond zijn die ageert vanuit zijn socialisitsche waarden en principes. Maar we worden door de "buitenwacht" en door vele opiniemakers nog altijd gepercipeerd als "niet meer van de tijd en oubollig". Dat moet veranderen. Men kan het betreuren dat perceptie belangrijker lijkt dan realiteit maar we moeten daar rekening mee houden.
 
Om 11uur neem ik deel aan de Regentenraad van de Nationale Bank van België.  Van de sociale  gesprekspartners maken Rudi Thomaes (VBO), Luc Cortebeeck (ACV) en ikzelf deel uit van deze 'raad van bestuur' van de Bank. Het kritisch opvolgen van het strenge monetaire beleid van de Europese Centrale Bank - dat louter anti-inflatoir is - is voor het ABVV een prioriteit.
 
Op de middag dan een informele babbel op café met enkele van onze ABVV-informatici.
 
Nadien met veel energie het dossier van de knallende gasprijzen en de electriciteitsprijzen, die onder hoge spanning blijven staan, geanalyseerd.
 
Als ik ook maar enigszins kan, ontmoet ik elke woensdagavond mijn medestudenten van het derde leerjaar Spaans: Kenneth, Nathalie, Laryssa,  Martine, Ilse , Kathlein,Cecile,   Elona, Diane,  mijn dochter Kim en de van Spaanse origine Juf Myriam. La fiesta de los feliz cumpleaños de Ivan y André is uitgelopen tot in de Buscemi, een toffe kroeg in de buurt van het PTI Ninove.

Dinsdag 9 oktober
Dinsdag, om de veertien dagen, komt het bestuur van het Vlaams ABVV samen. Het Vlaams Bureau volgt vooral de sociaal economische agenda op Vlaams niveau op. Het beleid van de Vlaamse regering wordt hier met argusogen gevolgd. De leden zijn vertegenwoordigers van de gewestelijke afdelingen en van onze beroepcentrales. Het syndikaal topmandaat wordt hier uitgeoefend door mijn collega Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Vandaag stonden ondermeer het industriëel beleid en de strategische investerings-en opleidingssteun in Vlaanderen op de agenda.

Het ABVV heeft al lang zijn structuur aangepast om zijn tegenmacht op elk beslissingsniveau te kunnen toespitsen. Caroline werkt, op basis van de besluitvorming in het Vlaams ABVV Bureau, haar syndicale strategie uit in verband met de overlegorganen SERV (de sociaal economische raad Vlaanderen) en Vesoc (Vlaams economisch en sociaal overlegcomité). Ze is op dit moment trouwens voorzitter van de SERV (via een beurtrol neemt elke sociale partner er gedurende een jaar het voorzitterschap van waar).
 
Wanneer het Vlaams ABVV federale materies bespreekt, gebeurt dat ook onafhankelijk, als voorbereiding van de besluitvorming in het Bureau (zeg maar het bestuur) van het federale ABVV. Het federale ABVV heeft, om zijn eenheid maximaal te versterken, een protocol met de vakcentrales en de regionale instanties afgesloten ( dus met het Vlaams, het Brussels en het Waals ABVV). Vandaar dat ikzelf het Vlaams ABVV Bureau voorzit. Wat saai of complex? Saai zeker niet. Complex ja, zeker voor de "buitenwereld" , maar in het belang van alle werknemers en sociaal gerechtigden in dit land willen we onze diversiteit en pluraliteit koesteren, maar daar waar nodig ook overstijgen.
 
In de namiddag nog een vergadering gehad met de voorzitters van al onze centrales en een interview gegeven aan Kanaal Z ivm. het eerste deelakkoord dat de regeringsonderhadelaars sloten ivm. arbeidsmigratie. Voor ons is het duidelijk: eerst moeten de werkgevers inspanningen doen om de hoger en lager opgeleide allochtone werkzoekenden in eigen land kansen te geven (vorming, bijscholing, geen discriminatie bij aanwerving , promotie ....). Het voorbeeld van het interimkantoor, dat voor Deutsche bank werknemers zocht , die echter niet "exotisch" mochten zijn , is één tussen de vele andere voorbeelden die de media niet halen. Voor ons zijn alle mensen gelijkwaardig of het nu mannen of vrouwen, jongeren of ouderen, blanke of gekleurde mensen zijn....
 
's Avonds opnieuw de film Sicko van Michael Moore gezien. Dit keer organiseerden we samen met de socialistische mutualiteit een vertoning in Brussel. We nodigden politici en mensen uit het middenveld uit, maar ook onze personeelsleden uit de Hoogstraat. Eén beeld zegt vaak meer dan 1.000 woorden. Wie deze film ziet beseft hoe performant - ondanks de mogelijke tekortkomingen - ons systeem van gezondheidszorgen is en hoe solidariteit ervoor kan zorgen dat gezondheidszorgen voor iedereen zo betaalbaar en zo kwaliteitsvol mogelijk blijven.

Maandag 8 oktober
Maandagochtend worden  op het ABVV de prioriteiten  i n de agenda van de studiediensten vastgelegd.De syndicale agenda, de interne en externe communicatie worden  dan  op mekaar afgestemd.   
 
Maandagnamiddag  ben ik in Genk, op uitnodiging van  het gewestelijk bestuur van ABVV Limburg .
Vakbondssecretarissen van al onze beroepsafdelingen zijn present, op één verontschuldiging na wegens een actie in Maasmechelen  tegen de opening van winkels op zondag. Het thema  van de bijeenkomst in Genk is het ABVV Manifest  voor solidariteit.  Het ABVV heeft  immers een sensibliseringscampagne opgezet voor solidariteit, tegen egoïsme.

Ons manifest werd op 10 000 exemplaren  gepubliceerd en wordt besproken in alle vergaderingen  met besturen, delegees en militanten .
We steunen ook de petitie-actie " Red de solidariteit" en verspreiden daarom 100 000 petitiebrieven in de bedrijven.
Bezoek onze website www.abvv.be, daar kan je ons Manifest en de petitie teleladen.
 
Na Genk, vlug naar Gent. Op uitnodiging van het Platform Solidariteit en Gezondheid woon ik een opening van het filmfestival bij met de vertoning van de film van Michael Moore "Sicko",  die gaat  over het gezondheidssysteem in de VS. Een systeem en een beleid om ziek van te worden! Privatisering van gezondheidszorg? Neen, bedankt. Een solidair verzekeringssysteem? Ja.
 
Ondertussen is het ABVV klaar met een analyse van de studie van Konings-Moerman over regionalisering van de vennootschapsbelasting. Een studie die gebruikt wordt om die regionalisering verder te drijven. Volgens ons, veel geblaat op basis van al te doorzichtige hypothesen en het ontbreken van  belangrijke  objectieve elementen. Koren op de molen  dus van een pleidooi om bedrijven nog minder te laten bijdragen aan de gemeenschap waar ze in opereren.Wie  had het ook al weer over maatschappelijk verantwoord ondernemen?  Belastingen waar de gemeenschap minimaal recht op heeft, zou toch vanzelfsprekend moeten zijn?

Zondag 7 oktober
Zondagvoormiddag was  er de afsluiting van het vormingsweekend van onze Vlaamse gewestelijke ABVV-secretarissen  aan de kust. Zowel Caroline Copers (algemeen secretaris Vlaams ABVV),  Eddy Van Lancker, federaal secretris als ikzelf waren uitgenodigd om te reageren op  de besluiten, suggesties, bevindingen van de secretarissen over de organisatorische  en syndikaal politieke werking van de ABVV gewesten in Vlaanderen.

Het weekend werd georganiseerd in het Dexia Centrum  "Wielingen"  in De Panne. Een  ideale  gelegenheid  dus om op een zonnige oktoberdag ook even over de duinen te kijken en te genieten, al was het heel de voormiddag mistig. 
De gewestelijke secretarissen zijn onze  "voelhorens" in Vlaanderen  voor  al  wat leeft en beweegt op sociaal vlak.
Anderszijds kunnen we op hen rekenen om de politiek-syndikale boodschap van het ABVV te laten doorklinken tot in de verste uithoeken van Vlaanderen. Hun klankbord zijn de gewestelijke beroepscentrales, die op hun beurt de delegees uit de bedrijven vertegenwoordigen in het gewestelijk bestuur. Ja, het ABVV  heeft een ingewikkelde structuur maar  een die wel zorgt voor een doelmatige democratische besluitvorming.

In de namiddag: familiefeestje en een fietstocht. Teruggekeerd bij ondergaande zon. En dan wat nadenken over wat morgen komt: het interview  dat de krant Gazet van Antwerpen afnam wordt gepubliceerd, kritische bedenkingen bij de studie an Prof. J Konings over een pleidooi voor opnieuw  een  verlaging van de vennootschapsbelasting die al reëel rond de 27% zit ,  zonder rekening te houden met de aftrek  voor notionele intrest ...