Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Antwerpsesteenweg-Orchideestraat maakt het mogelijk om een deel van de bebouwing rond de Antwerpsesteenweg beter in te richten. De gemeenteraad stelde het RUP definitief vast op 26 juni 2018. 

Waarom een RUP Antwerpsesteenweg-Orchideestraat?

De Antwerpsesteenweg is vlot bereikbaar vanuit de stad en de regio door de op- en afritten van de R4. Dat zorgt voor veel dynamiek langs de steenweg, maar brengt ook verkeers- én ruimtelijke druk met zich mee. Stedenbouwkundig is het gebied rond de Antwerpsesteenweg nu erg versnipperd. Door de aaneenschakeling van BPA’s en verkavelingen was het onvoldoende mogelijk de steenweg verder te ontwikkelen en de dynamiek te versterken.

Een aantal jaar geleden werden de Victor Braeckmanlaan, de Nieuwelaan en de Antwerpsesteenweg opgenomen in een studie over de Gentse hoofdsteenwegen. Vanuit deze studie werden langs de steenweg plaatsen aangeduid waar bijkomende activiteiten (voornamelijk wonen en handel) een plaats konden krijgen.

Twee RUP’s vormen het sluitstuk van deze studie en ontwerpend onderzoek, en leggen locaties en mogelijkheden vast voor onder andere wonen en handel. Het eerste RUP, RUP 153 deel A Braeckmanlaan – Nieuwelaan – Antwerpsesteenweg, is van kracht sinds 1 april 2016. Het tweede RUP, RUP 153 deel B Antwerpsesteenweg-Orchideestraat, is nu definitief vastgesteld in de gemeenteraad.

Na het openbaar onderzoek

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen:

'Na het openbaar onderzoek werd nog een belangrijke wijziging doorgevoerd. De terreinen van de jeugdbeweging Sint-Lucia, naast de Carrefour, worden samen met een aangrenzend perceel opgenomen in een 'zone voor park'. De jeugdbeweging heeft zo de garantie dat een groene ruimte van ongeveer 6.000 m² te hunner beschikking zal staan voor activiteiten. Ook de lokalen blijven bestaan en kunnen zelfs beperkt uitbreiden.'

De belangrijkste krachtlijnen van het ontwerp-RUP

De bestaande woonzones langs de steenweg kennen een mix van wonen, handel, kantoren, … Het RUP bekijkt waar deze mix kan behouden blijven of gestimuleerd worden, en waar niet. Een aantal handelsclusters kan nog bijkomende handelsactiviteiten opnemen (site Carrefour, site MediaMarkt, zone Herman Teirlinckstraat), al dan niet aangevuld met andere functies zoals kantoren, wonen-boven-winkels, …

Over welk gebied gaat het?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan gaat over een duidelijk afgebakend gebied: het 'plangebied'. Het ruime plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan situeert zich langs de Antwerpsesteenweg, vanaf de spoorwegbrug tot aan de R4 (Orchideestraat). Het RUP strekt zich uit over de deelgemeenten Sint-Amandsberg en Oostakker en omvat de bebouwingsstrip rond de Antwerpsesteenweg (N70) die rechtstreeks aansluit op de steenweg.

Doelstellingen van het ontwerp-RUP

  • Verdichten van het wonen
  • Afremmen van de systematische omvorming naar commerciële functies
  • Versterken van handelsactiviteiten in clusters langs de steenweg

Timing van de RUP-procedure

De gemeenteraad heeft het RUP definitief vastgesteld op 26 juni 2018. Het is van kracht na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dan geldt het in de praktijk en kunnen vergunningen op basis van dit RUP afgeleverd worden.