5. RUP 5-2 Gavers - definitieve vaststelling

Niettegenstaande een aantal positieve voorstellen daarin vervat zoals de geplande fiets- en voetgangersverbinding tussen het Gaverkasteel en het provinciaal domein De Gavers, de geplande garageweg achter de Stationsstraat, de verdere compartimentering van de site Padec en de omgevingswerken aan het gemeentelijk depot in de Stationsstraat, zal onze fractie dit RUP niet goedkeuren en wel om de volgende redenen:

Opnieuw gaat een deel kostbare ruimte verloren
In de krant De Morgen van ma. 23.05.2016 op de voorbladzijde staat hieromtrent "Er mag geen extra ruimte meer worden ingenomen" Dit is een uitspraak van de Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening.

Is er in Deerlijk nog wel behoefte aan de voorziene 150 woningen achter de De Cassinastraat? Uit het jaarverslag Leiedal 2015 citeer ik :"De regio Zuid-West-Vlaanderen staat voor belangrijke uitdagingen op vlak van ruimtelijk woonbeleid. Vanuit de verzamelde prognoses en statistieken blijkt dat het bestaande aanbod voor wonen ruimschoots voldoende is om de woningbehoefte de komende jaren te kunnen opvangen.

Het is een overstromingsgevoelig gebied.
Alle instanties zijn zich daarvan bewust. De klimaatdeskundigen voorspellen langere periodes van grote droogte maar daartegenover ook langere periodes met hevige neerslag en dus meer overstromingsgevaar. Laat ons voorkomen dat ook Deerlijk opgeschrikt wordt door ondergelopen huizen en alle ellende die daarbij komt voor de bewoners en voor de gemeente.

De De Cassinastraat zal na de bouw van die 150 woningen geconfronteerd worden met een enorme verkeersdrukte. De De Cassinastraat is veel te smal voor zoveel verkeer en nu al verhinderen geparkeerde auto's een vlotte doorgang. Ook de Gecoro is zich bewust van dit probleem en in het verslag van 24.03.2016 stellen zij dan ook duidelijk "De Gecoro blijft aandringen op een structurele oplossing voor de mobiliteit in de De Cassinastraat, vooraleer de verkaveling gerealiseerd wordt".

En daarom zal onze fractie dit punt niet goedkeuren.