De Stad Gent en het OCMW gaan samen met de Universiteit Gent en de Gentenaars zelf innovatieve oplossingen zoeken voor de uitdagingen voor de toekomst. De Stad investeert alvast 250.000 euro in die gezamenlijke zoektocht. Daniel legt uit: “Het gaat daarbij niet (altijd) om de grootste technologische innovaties, maar om ideeën die concrete oplossingen kunnen bieden. De participatie en co-creatie die kenmerkend zijn voor Gent zullen centraal staan: de Stad wil de vernieuwende ideeën die leven onder de burgers, de bedrijven en binnen de kennis- en onderzoeksinstellingen benutten en verder opschalen.”

Begin 2018 zullen alle belangrijke stedelijke stakeholders samengebracht worden in dit ‘City of People’ project en zal een eerste pilootproject rond ‘vermaatschappelijking van de zorg’ aangevat worden. De welzijns- en gezondheidszorg krijgen heel wat uitdagingen voorgeschoteld die ze zonder de hulp van de brede samenleving maar moeilijk opgelost zullen krijgen. Een vergrijzende bevolking zorgt bijvoorbeeld voor een stijgende zorgvraag waarbij de inzet van professionele hulp onbetaalbaar dreigt te worden.

De Stad Gent en het OCMW zetten sterk in op buurt- en burenzorg” zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. “We merken ook dat de zorg die aangeboden wordt door familie, vrienden, buren, ... vaak ook meer geapprecieerd wordt. Toch zijn er nog heel wat drempels die mensen voelen om hulp te vragen of hulp te bieden. We moeten daarom goed nadenken over de aanpak en de alternatieven.”

De Stad zal daarom haar stakeholders mobiliseren om onder andere via innovatieve technologie, maar ook via sociale innovatie, een betere omkadering ondersteuning bieden aan zorgbehoevenden, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. In het pilootproject zal gezocht worden naar een betere matching tussen het zorgaanbod en de zorgvraag en aan het versterken van het sociaal kapitaal en de actieve participatie van de Gentenaar in de zorg.