Niet alleen de geest van Nelson Mandela dwaalde een hele dag rond in de Vooruit, ook die van de betreurde Dany Vandenbossche. Vandenbossche, Gentenaar en dus altijd op zijn plaats in een socialistische tempel als de Vooruit. Bruno Tobback bracht hem hulde in zijn speech. Als blijk van respect en waardering stond iedereen in de Theaterzaal recht. Een daverend applaus was het sp.a-eerbetoon.

Na dat applaus was de boodschap van Bruno Tobback ondubbelzinnig: “Wat dit land meer dan ooit nodig heeft, is vertrouwen. Sommige politici zeggen al jaren dat we achteruitgang moeten accepteren. Kunnen we het bezorgde burgers dan kwalijk nemen dat ze alleen nog aandacht hebben voor hun eigen gezin? Wij leggen ons niet neer bij een toekomst die gebouwd is op wantrouwen en onzekerheid. Een toekomst waar elke werkloze een verdachte wordt, iedere ondernemer die failliet gaat een sjoemelaar, en iedere nieuwkomer een potentiële profiteur.”

sp.a gooit het over een andere boeg, zei Bruno Tobback: “Ons antwoord op de ongerustheid van mensen is een beleid dat obstakels voor samenwerking wegneemt. Een beleid dat instrumenten en instellingen creëert die solidariteit mogelijk maken. Kortom, een beleid dat vertrouwen schept.”

Een beleid dat vertrouwen schept, geldt in de eerste plaats voor de banken. “Het spaargeld van de mensen moet daarom 100% veilig zijn”, benadrukte Bruno Tobback. “Een beleid dat vertrouwen schept is ook een sociaal-economisch beleid, waarbij we niet vergeten dat “sociaal-economisch” uit twee woorden bestaat. Daarom moeten we van de verlaging van lasten op arbeid onze zorg maken. Verlaging van de loonkost betekent voor ons maximaal inzetten op een verschuiving van de lasten van onze welvaartsstaat naar diegenen die vandaag nauwelijks of helemaal niét bijdragen. Eerlijk werk degraderen tot een wegwerpproduct, daar doen wij niet aan mee. Wie werkt, moet kunnen vertrouwen dat zijn werk het respect krijgt dat het verdient.”

Tot slot hield Bruno Tobback een vurig pleidooi voor een efficiënte overheid. “En dat betekent niet dat we zo snel mogelijk alle overheidspersoneel moeten buitenwerken. Wij hebben daar een andere visie over.” Bruno Tobback pleitte voor grotere gemeentes en de afschaffing van overbodige structuren, zoals intercommunales.

Kortom, sp.a gaat geen enkele uitdaging uit de weg. In het verleden niet en nu ook niet. De reden daarvoor vond Bruno Tobback in onze beginselverklaring: “Zonder wil tot samenwerken, ontstaat een samenleving waarin ieder voor zich het grootste voordeel probeert te halen. Ten koste van anderen. In zo’n samenleving wantrouwen mensen elkaar, zet je bevolkingsgroepen tegen elkaar op en worden zwakkeren aan hun lot overgelaten. Het sociale leven wordt dan gekenmerkt door achterdocht, wedijver en discriminatie. Dat conflictmodel wijzen wij af. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen samenwerkt.”

"Want samenwerken maakt het verschil.”

Een uitgebreider verslag met foto's vindt u in de speciale congreseditie van ons ledenblad.

De volledige speech van Bruno Tobback op 7 december in de Vooruit leest u hier.