De klimaatswijzigingen dwingen ook de gemeente Schaarbeek tot maatregelen. 
Om tegemoet te komen aan de Kyoto doelstellingen voor 2012 heeft Isabelle Durant een motie ingediend.

Als woordvoerder voor de PS-fractie:
We feliciteren de gemeentediensten voor het geleverde werk. De oppositie had gevraagd om de motie verder te concretiseren en te becijferen om de haarbaarheid ervan in te schatten.
De streefcijfers die in de motie worden opgenomen blijken in de gemeentelijke gebouwen met vrij klassieke ingrepen als het plaatsen van dubbele beglazing, energiezuinige verwarmingsinstallaties, thermostatische kranen, enz. realistisch en haalbaar te zijn tegen 2012. Uit de analyse die de administratie heeft gemaakt blijkt dat we in Schaarbeek slechts over betrouwbare gegevens beschikken vanaf 1998.
In de motie die voor ligt heeft men in grote lijnen rekening gehouden met de opmerkingen die vooral door mevrouw  Özdemir en mezelf in de commissie werden geformuleerd. De goede intenties die in een aantal paragrafen werden geformuleerd zijn daardoor  concreter, realistischer en minder vrijblijvend geworden.


We betreuren enkel dat de aangekondigde  discussie ten gronde met de fractievoorzitters niet werd gehouden. Maar gezien onze opmerkingen zowel in de cijfermatige analyse als in de tekst van de motie werden verwerkt steunt de PS fractie deze motie. 

Als streefdoelen zijn om tussen 1990 en 2012
(de referentieperiode van de Kyoto conventie):

1) Een reductie van de CO² uitstoot in de gemeente door: -          een reductie van het energieverbruik van 20% op het grondgebied van Schaarbeek te realiseren-          om het voorbeeld te geven reduceert de gemeente haar energieverbruik met 30%
(de periode waarbinnen de gemeente over betrouwbare gegevens beschikt start in 1998 )-          de gemeente gaat alternatieve energiebronnen aanmoedigen-          voor haar eigen bouwprojecten zal de gemeente in de aanbestedingsdossiers clausules van eco-efficiënte  inlassen, en de Europese energie certifiëring van haar gebouwen anticiperen. -          Sociale huisvestingsmaatschappijen aanzetten om de sociale woningen ecologisch en economisch zuinig te maken (door isolatie, uitrusting,…)-          In nieuw te ontwikkelen wijken zal de CO² reductie een criterium worden-          Duurzame economie stimuleren door de energetische waarde van afval producten te valoriseren-          Ambachtslui sensibiliseren tot het rationeel gebruik van ernegie-          Enz…

2) werken aan een duurzame mobiliteit-          door een lokaal mobiliteitsplan -          een mobiliteitsplannen voor schoolvervoer  -          massaal beroep doen op het openbaar vervoer-          het gebruik van de auto ontmoedigingen -          aanmoedigen van het fietsgebruik-          de gemeente vraagt aan het BHG dat het openbaarvervoer op het grondgebied van Schaarbeek minder CO² uitstoot-          enz..

        3) de bevolking betrekken-          in de mate van het mogelijke zal de gemeente rekeninghoudend met federale en regionale overheden als bemiddelaar optreden om zo goedkoop mogelijk energie audits uit te voeren bij privé personen-          de gemeente ondersteun educatieve projecten in haar scholen om het ecologische attitudes aan te leren-          Complementaire aan premies van andere overheden voorziet de gemeente in aanmoedigende premies om energiezuinige uitrustingen te installeren