Budget 2008:

 

Al jaren ziet de financiële situatie in Schaarbeek er allesbehalve rooskleurig uit.

 

In 2002 liep het te kort op tot 21 miljoen €.  Sindsdien staat de gemeente onder financieel toezicht  van het Gewest. Enkel door zich te houden aan een streng herstelplan krijgt Schaarbeek extra geld van het Brussels Gewest. Dit moet de gemeente tegen 2010 uit de rode cijfers halen. In 2007 bedroeg de gecumuleerde schuld van Schaarbeek nog steeds 4,2 miljoen €. Het Gewest doet nu een aanzienlijke financiële injectie die de begroting van Schaarbeek drie jaar eerder dan voorzien opnieuw in evenwicht brengt. De volgende 3 jaar krijgt Schaarbeek jaarlijks 4,9 miljoen € extra toegeschoven. Tot 2010 krijgt de gemeente zo extra zuurstof van het gewest, zodat de inwoners en het personeel niet langer getroffen worden door de sanering van de gemeenteschuld. Vanaf 2011 zal de gemeente echter terug op eigen benen moeten staan. Dan krijgt ze het weer moeilijker.

  In tegenstelling tot wat in Schaarbeek Info wordt beweerd is dit goed nieuws dus enkel aan het Brussels Gewest te danken. Enige bescheidenheid zou Bernard Clerfayt in deze sieren. De gemeente krijgt in 2008 ongeveer 11 miljoen €  van het Gewest. Dat is bijna 10% van het gemeentelijk budget. Zonder deze steun zou er een deficit van 2,3 € zijn.  Ook de gemeenten St-Gillis en Anderlecht, met een vergelijkbaar bevolkingsprofiel, genieten een vergelijkbare steun. Op een aantal uitgaven krijgt de gemeente slechts weinig greep. Zoals die van het OCMW omwille van de stijgende armoede of de kosten voor de politiezone. Steeds meer taken (kinderopvang, buitenschoolse opvang, tewerkstelling, stadsvernieuwing, sociale verhuur,…) worden door het College aan gemeentelijke vzw’s toevertrouwd. Het wordt dringend tijd dat deze vzw’s aan een streng toezicht worden onderworpen over de wijze waarop zij de middelen aanwenden voor de uitvoering van gemeentelijke opdrachten.  Opvallend is dat met de nieuwe beleidskeuzes niets wordt voorzien voor huisvestingsbeleid, schoolgebouwen en men geen rekening houdt met het nog steeds deficitaire ‘New Paul Brien’ Ziekenhuis. Met de bonus van het Gewest en de extra belastingsinkomsten die de nieuwe kantoorgebouwen in de Noordwijk opbrengen zal de pensioenkas voor het gemeentepersoneel extra bevoorraad worden. De leningenlast wordt daardoor niet versneld afgelost. Bovendien worden er voor 1,7 miljoen € nieuwe personeelsaanwervingen mogelijk, die gaan onder andere naar de versterking van de Dienst Bevolking. Van een nieuwe Nederlandstalige gemeenteschool is er in het budget 2008 ook nog niets te merken. De zeer symbolische aankondigingen verdienden op zijn minst een symbolische inschrijving in het budget 2008. Er zijn evenmin middelen ter ondersteuning van de bestaande Nederlandstalige scholen ingeschreven, buiten de culturele schoolprogrammatie in het gemeenschapscentrum. Buiten indexeringen en extra middelen voor de uitbreiding van de bibliotheekcollectie is er niks. Dit is een continuering van het gevoerde beleid zonder nieuwe initiatieven. Ondertussen worden op het budget van 2007 nog wel 3 extra leerkrachten Nederlands aangeworven in het gemeentelijk onderwijs en voorziet men een vrijwilligersvergoeding voor de consultatiebureaus van de ONE (Franstalig Kind en gezin) en 50.000 € voor buitenschoolse activiteiten verbonden aan het Franstalig onderwijs.En is ook een verdubbeling van het budget (25.000 € extra) voor de uitreiking van sportcheques van de Cocof in 2008.