"Tot op heden werden aanvragen om gevelgroen aan te planten elk afzonderlijk voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad keurde het reglement ‘tegeltuintjes’ goed. Hierdoor zal vanaf ni elke aanvraag op een eenvormige snellere manier kunnen verlopen," vertelt schepen Peggy Massien, "neem een tegel uit de stoep tegen je gevel, zet er planten in en je hebt een tegeltuintje gemaakt. Het mooiste resultaat behaal je door een klimplant te kiezen die eventueel langs een klimhulp tegen de gevel omhoog groeit. Aan de voet van de klimplant kan je nog een ander plantje zetten."

Het aanplanten van gevelgroen heeft veel voordelen:
·  Verfraaien van het straatbeeld. Gevelgroen doorbreekt de eentonigheid en geeft kleur aan de straat.
·  Extra isolatie. Gevelgroen zorgt voor extra isolatie en is dus een buffer voor extreme koude en hitte.
·  Biodiversiteitverhoging. De keuze voor inheemse klimplanten is een zegen voor insecten en kleine ongewervelden.
·  Buffering fijn stof. De luchtkwaliteit stijgt aanzienlijk naarmate er meer gevels begroeid zijn met klimplanten.

De opbraak van de verharding van het voetpad mag enkel gebeuren over een breedte van maximaal 30 cm vanaf de voorgevellijn.
·  Lengte: meerdere tegels naast elkaar opbreken mag, maar er dient minstens 30 cm afstand worden gehouden van het aanpalende eigendom.
·  De resterende vrije doorgang voor voetgangers bedraagt minstens 1m. Afhankelijk van de plaats en van het aantal voetgangers kan de stad eventueel het behoud van een grotere vrije doorgang in de vergunning opleggen.
·  De plantengroei dient zich te beperken tot de gevel van het gebouw waarvoor een vergunning werd verkregen.
·  De eventuele afboording mag maximum 20 cm boven de trottoirverharding uitsteken en het gebruikte materiaal mag geen scherpe randen hebben.

Je dient een vergunning aan te vragen bij de stad. Je kan het aanvraagformulier verkrijgen aan het loket van de dienst openbare werken, mobiliteit en milieu of op de stedelijke website www.halle.be .