Mondelinge vraag:

Geachte Heer Minister,

In de gevangenis in Ruiselede zijn sinds korte tijd grote problemen. Deze kwamen er na de invoer van de nieuwe maatregel van uw kabinet om gedetineerden met een celstraf van max 10 jaar in verlengd penitentiair verlof te plaatsen. Het Verlengd Penitentiair Verlof past binnen het kader van zoeken naar oplossingen voor overbevolking in onze Belgische gevangenissen. Het idee is dat een groep gedetineerden onder  voorwaarden de ene week wel en de andere week niet in de gevangenis verblijft.

Een maand na het invoeren van denieuwe regel duiken er problemen op. De werkdruk voor het personeel is onhoudbaar daar gedetineerden die 1 week buiten mogen gewoon worden vervangen door gevangenen uit andere inrichtingen.

Concreet betekent de nieuwe regeling voor PLC Ruiselede het volgende :

Er is plaats voor 48 gedetineerden. Door ombouwen van lokalen tot extra slaapplaatsen werd er plaats gecreëerd voor 56 gedetineerden omwille van de overbevolking. Daarna zocht men nog een extra lokaal voor 4 gedetineerden .

Het PLC is een open instelling wat maakt dat alle gedetineerden daar "geselecteerd " zijn. Een grote groep, voorlopig 17 man voldoet aan voorwaarden om in VPV te gaan. De ene week zijn er 9 in VPV, de volgende week 8, afwisselend. Dus 56 min 9 of 8 man geeft een vermindering in de werkdruk. Dit is echter niet zo.

De leeggekomen plaatsen per week worden opgevuld met gedetineerden van andere gevangenissen. Geen wegwerken van overbevolking dus maar wel werkdruk, werklast doen toenemen. Een pak extra bewegingen, extra controles, .......

Geachte heer Minister,

Ik heb volgende vragen:

1. Hoe zal u de sociale rust in Ruiselede doen terugkeren nu de invoering van VPV de werklast voor het personeel er heeft verhoogd, terwijl het aantal gedetineerden er constant is gebleven, daar waar VPV elders bedoeld is om de werkdruk te verlichten en de overbevolking te temperen ?

2. Klopt het dat deze werkwijze enkel in PLC Ruiselede gebeurt ?

Antwoord minister Geens

1. Momenteel zijn er 2 groepen van 8 gedetineerden in het penitentiair landbouwcentrum in Ruiselede die om de week 7 dagen verlengd penitentiair verlof genieten. Op die manier is de bevolking permanent met 8 gedetineerden gedaald en de plaatsen worden opgevuld met gedetineerden die in andere inrichtingen wachten op hun overplaatsing naar Ruiselede. Evenwel wordt de capaciteit die vastgesteld is op 56 nooit overschreden. Die werkwijze is dezelfde in andere inrichtingen. Finaal zorgt deze werkwijze ook voor werklastvermindering in de grote inrichtingen die traditioneel meer te kampen hebben met overbevolking. het is immers ook een oefening om de overbevolking globaal te verminderen en zodoende de werkdruk in het algemeen te verlagen. De regeling veroorzaakt enkele extra bewegingen. Ondertussen is gebleken dat de impact van de regeling zeer beperkt is.

2. De werkwijze is in alle inrichtingen dezelfde. De inrichtingen die overbevolkt zijn, kunnen hun overbevolking laten dalen. Inrichtingen die niet overbevolkt zijn en door deze regeling onder hun capaciteit dalen, nemen conform de geldende classificatieregels gedetineerden over van andere inrichtingen.

Daarenboven moet ook onderlijnd worden dat de regeling ook tot doel heeft om gedetineerden die in de voorwaarden zijn de kans te geven om hun re-integratie beter te kunnen voorbereiden, door zelf de tijd daarvoor te krijgen en de mogelijkheid om hun verantwoordelijkheid daarin op te nemen. Een eerste beperkte evaluatie wijst op een gunstig verloop van de maatregel.