sp.a gaat voor een ambitieus sociaalecologisch project voor de stad Tienen: “Een stad voor iedereen”. Een geëngageerde ploeg die jong talent combineert met mensen met bakken ervaring, zal de komende maanden zoveel mogelijk Tienenaars, organisaties, bedrijven, instellingen... ontmoeten en betrekken bij dit project en zo samen bouwen aan een mooie toekomst voor onze stad.

sp.a Tienen heeft de ambitie om van Tienen opnieuw een leefbare stad te maken. Een stad die niemand achterlaat en streeft naar een betere levenskwaliteit voor iedereen. We bieden antwoorden op de uitdagingen van vandaag (en morgen) en op de problemen waar mensen echt van wakker liggen. Onze burgers bepalen mee hoe onze stad van morgen er moet uitzien. Hiervoor hebben we aantal grote speerpunten.

Een stad voor iedereen

Een stad wordt gemaakt door iedereen. We willen een groter draagvlak creëren bij alle burgers. 

Elke Tienenaar moet fier kunnen zijn op zijn/haar stad, op zijn/haar wijk.

We geloven in verbinding, daarom zijn voor ons de activiteiten en werkingen in de wijken/buurten essentieel. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en in dialoog gaan. Dergelijke betrokkenheid kan je alleen maar realiseren door volop in te zetten op actief burgerschap en participatie. Het is onze rol om de burgers daarvoor uit te nodigen en daarin te ondersteunen. Er zijn vandaag al tal van mooie burgerinitiatieven opgestart in Tienen, maar we moeten erover waken dat ook de maatschappelijk kwetsbare groepen betrokken blijven.

Aandacht voor iedereen

Elke Tienenaar moet mee kunnen, van jong tot oud, man of vrouw, in Tienen geboren of pas sinds kort inwoner van onze stad: de stad Tienen wil dat iedereen zich welkom voelt.

Samenleven in diversiteit is niet altijd vanzelfsprekend. Het betekent dat we als stad moeten werken aan activiteiten en campagnes die alle mensen kansen geven en die mensen dichter bij elkaar brengen.

Tienen is een stad waar te veel mensen in armoede leven. Met alle betrokken partners moeten we durven inzetten op een actief beleid om armoede te bestrijden, op acties die het verschil kunnen maken in het leven van mensen in armoede. Iedereen moet van de welvaart en vooruitgang kunnen genieten. We zijn pas rijk als niemand arm is.

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze stad. Voor hen in het bijzonder is het belangrijk dat iedereen mee is. Ondersteuning bieden aan verenigingen die zich richten op maatschappelijke achtergestelde kinderen en jongeren, vormingskansen en een passend jeugdwerkbeleid zijn andere speerpunten waar we willen aan werken.
Ook senioren hebben recht op een actieve rol in onze stad en moeten de kans krijgen om hun ervaring en wijsheid te delen met de samenleving. Een actief beleid om gezondheid, participatie in de samenleving en de veiligheid van senioren te waarborgen én te verbeteren waar nodig.

Kwalitatieve publieke ruimte en leefbare woonstad

De publieke ruimte speelt een cruciale rol in het stedelijk leven. Het is een plek voor ontmoeting, ontspanning en rust. De kwaliteit van de inrichting van de publieke ruimte draagt niet enkel bij tot de leefbaarheid van de stad maar ook tot haar aantrekkelijkheid.
In het nieuwe Tienen willen we naar meer groen, meer aangename pleinen en naar aantrekkelijke ontmoetingsplekken die sfeer en leefbaarheid uitademen, met de nodige aandacht voor duurzaamheid, toegankelijkheid, veiligheid en onderhoud.
We willen van Tienen opnieuw een leefbare woonstad maken met aandacht voor een divers en betaalbaar woonaanbod voor iedereen. Wij willen een modern huisvestingsbeleid waarbij strategisch wordt ingezet op nieuwe woonvormen en het opwaarderen van het woningenbestand en sanering van verloederde en leegstaande panden.

Door het autoverkeer beter te organiseren kiezen we voor gezellige pleinen, veilige straten en ruimte voor voetgangers en fietsers. We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer dat optimaal dient te voorzien in basismobiliteit en vlotte bereikbaarheid.
Een leefbare stad voor elke inwoner, voor onze kinderen en onze kleinkinderen moet de betrachting zijn. We moeten in alle domeinen én met zijn allen werk maken van een duurzaam beleid.

Slimme stad, krachtige economie, grote welvaart

Ook op economisch vlak moet Tienen een niveau hoger kunnen schakelen. Er dient nauw samengewerkt te worden met relevante partners, bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties om de stad economisch te laten (herop)bloeien. De huidige problematiek op vlak van lokale handel en tewerk-stelling moet in kaart worden gebracht en er moet naar noodzakelijke oplossingen worden gezocht.
We gaan voor een bedrijfsvriendelijke gemeente, tewerkstelling in eigen stad en een versterking van het Tiens handelskerngebied (Smart City – netwerking – heractivering leegstand – co-creatie).

Met deze geëngageerde ploeg is sp.a Tienen klaar om ambitieus naar de inwoners te stappen. Onder de noemer 

‘Een stad voor iedereen’ 

zal ons team zo veel mogelijk Tienenaars, organisaties, bedrijven, instellingen... ontmoeten en betrekken. We willen voor alle Tienenaars mogelijkheden scheppen en zullen dus naar iedereen luisteren, op weg naar een positieve en welvarende toekomst voor Tienen. Burgers die Tienen een warm hart toedragen kunnen zich steeds bij ons kandidaat stellen om mee te werken aan een mooie toekomst voor onze stad.