[image] Het Vlaamse regeerakkoord combineert ambitieuze en sociale maatregelen, die de mensen zekerheid bieden, met een in toom gehouden begroting. Die zal in 2011 alweer een evenwicht bereiken.

sp.a, CD&V en N-VA bereikten woensdagnacht een akkoord over de engagementen die zij de komende vijf jaar met de Vlamingen aangaan. Zowel over de inhoud als over de begroting zijn de drie partijen tevreden. sp.a haalde garanties binnen voor meer sociale bescherming, voor duizenden nieuwe jobs en voor verregaande ecologische maatregelen. Zo zal de gewone Vlaming de komende jaren meer zekerheid krijgen over zijn toekomst.

Met dit akkoord zal Vlaanderen zeker en solidair uit de crisis komen. De regering zal massaal investeren in een job en een goed inkomen voor alle mensen, in een dak boven hun hoofd, in een gezonde leefomgeving, in stevige sociale bescherming en in comfortabele mobiliteit. “Het akkoord bevat veel eten en drinken”, zegt sp.a-voorzitter Caroline Gennez. “Vlaanderen krijgt een regering van de hoop, die keuzes durft te maken. Enerzijds wordt het een echte investeringsregering, die volop inzet op werk- en inkomenszekerheid voor de mensen. Maar tegelijk krijgen we een evenwichtige en intelligente regering, die de tering naar de nering zet.”

Om in 2011 een begroting in evenwicht te halen, zal de Vlaamse regering inderdaad besparen. Maar dat gaat niet ten koste van de mensen. De besparingen gelden vooral voor de overheid zelf, bijvoorbeeld dankzij kleinere kabinetten. De jobkorting wordt dan weer socialer: ze zal enkel nog ten goede komen van mensen met een laag inkomen. Verder beknibbelt de nieuwe regering niet op werkgelegenheid en sociale bescherming, integendeel. Een overzicht:

Wat sp.a met dit regeerakkoord heeft bereikt

De economische crisis vereist dat we bouwen aan de jobs van de toekomst, maar evenzeer aan de toekomst van iedere job. Het is dus de ambitie van dit regeerakkoord om meer werkzekerheid te bieden, voor iedereen. Een duurzaam investeringsplan zal voor duizenden nieuwe jobs zorgen, in oude en nieuwe sectoren. De bouw van nieuwe scholen, ziekenhuizen, sociale woningen en rusthuizen creëert ook vele nieuwe jobs. “De voorstellen uit ons Durfplan zijn richtinggevend om de Vlaamse economie op de juiste sporen te houden”, benadrukt de sp.a-voorzitter.

Milieu en hernieuwbare economie zijn een belangrijke motor van een nieuwe economische ontwikkeling. Een Groen Investeringsfonds zal daarop toezien. Vervolgens komen er kapitaalinjecties in een Vlaams energiebedrijf. Dat stimuleert energiebesparingen, zorgt ervoor dat we de doelstellingen voor hernieuwbare energie halen. Vlaanderen zet ook haar schouders onder het onderzoek naar de realisering van de Noordzeering, een ring van windmolens die zeven landen energieonafhankelijk zou maken. “De verbetering en bescherming van het milieu is dus een constante in het regeerakkoord. Zo zetten we de omschakeling naar een groene economie in en creëren we groene jobs”, vult Gennez aan.

In tijden van economische crisis is het is minstens zo belangrijk dat ook de meest kwetsbaren in onze samenleving niet aan hun lot overgelaten worden. Met een nieuw basisdecreet zorgen we ervoor dat onze sociale bescherming stevig verankerd wordt in Vlaanderen.

Caroline Gennez: “Alle mensen die bepaalde zorg nodig hebben, willen we zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen thuisomgeving laten blijven of terugkeren. Dat doen we door een uitbreiding van de thuiszorg. Maar als het zelfstandig thuis wonen niet meer lukt, willen we betaalbare alternatieven aanreiken. Daarom was een betaalbare rusthuisfactuur voor sp.a een echt strijdpunt. De rusthuisfactuur mag nooit hoger zijn dan het inkomen, omdat het onmenselijk is dat ouders bij hun kinderen moeten bedelen voor de betaling van hun rusthuisfactuur.”

Een andere topprioriteit voor sp.a is de strijd tegen de kinderarmoede. Daarom krijgen kinderen bij de geboorte een extra financiële tegemoetkoming en die krijgen ze ook bij hun eerste en tweede verjaardag. Daarna, voor kinderen vanaf 3 jaar, zal de schooltoelage verhoogd worden. “Daarbovenop investeren we ook in extra, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Van kinderopvang maken wij een recht. De factuur die ouders betalen voor hun kinderopvang, is gekoppeld aan het inkomen.”

sp.a heeft tenslotte ook lang geijverd voor woonzekerheid voor iedereen. Het is belangrijk dat iedereen een betaalbare, degelijke en duurzame woning heeft. Daarom willen we het klein beschrijf uitbreiden en komen tot een heuse huiskorting. Die korting houdt rekening met de gezinssamenstelling en de grootte van de woning zodat het voor jonge gezinnen een pak goedkoper wordt om een eerste woning aan te schaffen. Maar ook zij die zich geen woning kunnen veroorloven, willen we een duwtje in de rug geven. De verzekering gewaarborgd wonen wordt uitgebreid naar huurders. We maken onverkort werk van de 43.000 extra sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1000 sociale kavels.

Maar dankzij sp.a worden huizen ook duurzamer gemaakt. Daarmee besparen gezinnen energie en geld. Zo zal de Vlaamse regering alle Vlaamse daken isoleren tegen 2020. Zo lekken die daken geen geld meer.

Ten slotte wil de Vlaamse overheid het goede voorbeeld geven inzake gelijke kansen, diversiteit en eerlijke verloning. Zo zal ze ernaar streven dat in al haar agentschappen en alle nv's waarin zij, rechtstreeks, participeert of deel uitmaakt van de bestuursorganen er een eerlijke verhouding tussen de toplonen en de lonen van het personeel komt. Dat geldt ook voor de vertrekpremies van de uitvoerende bestuurders.

Caroline Gennez: “Met dit regeerakkoord engageert sp.a zich voor een sterke sociale bescherming en een investeringseconomie van de toekomst waarbinnen de talenten van elke Vlaming tellen. ”

Onze ministers

De regeringsploeg die sp.a heeft samengesteld, telt drie ministers:

- Ingrid Lieten: vice-ministerpresident, minister van Media, Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Coördinatie van het Armoedebeleid, en Economisch Overheidsinstrumentarium met inbegrip van het energiebedrijf.
- Freya Van den Bossche: minister van Wonen, Energie, Sociale Economie en Stedenbeleid.
- Pascal Smet: minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brusselse Aangelegenheden.