Vandaag kunnen private eigenaars die een woning via een SVK verhuren niet genieten van het sociaal tarief inzake onroerende voorheffing. Michèle Hostekint wil dat hier snel verandering in komt. "Net als de sociale huisvestingsmaatschappijen en de OCMW’s hebben de SVK’s een uitgesproken sociale opdracht. Het is dan ook niet meer dan logisch dat in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord het sociaal tarief onroerende voorheffing wordt uitgebreid naar sociale verhuurkantoren en deze fiscaal gelijk behandeld worden", meent ze.

Het Wetboek van Inkomstenbelastingen voorziet momenteel twee tarieven wat betreft onroerende voorheffing: enerzijds is er het "gewone" tarief, zijnde 2,5 % van het kadastraal inkomen, anderzijds is er het "sociale" tarief van 1,6% van het kadastraal inkomen. Dit sociaal tarief is momenteel alleen van toepassing op sociale huurwoningen van een beperkt aantal instanties (de SHM’s, OCMW’s, gemeenten, het Vlaams Woningfonds), maar niet op SVK’s.

Michèle Hostekint: "De voorbije jaren zijn de SVK’s een belangrijke speler geworden op de private huurmarkt. Een SVK huurt woningen van particuliere eigenaars en verhuurt deze door aan sociaal kwetsbare huurders. Ze zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij ook gebruik kunnen maken van hun recht op wonen. Veel van deze kwetsbare huurders huren vandaag nog op de private woningmarkt omdat ze op de wachtlijst staan voor een sociale woning".

Het is een publiek geheim dat de huurprijzen voor kwalitatieve woningen op deze huurmarkt vaak te hoog zijn voor deze groep van huurders met een bescheiden of vervangingsinkomen. Velen zijn dan ook genoodzaakt om hun toevlucht te zoeken tot goedkopere woningen. Doorgaans zijn dit kwalitatief minder goede, vaak soms ongeschikte of aftandse woningen die niet meer aan de huidige maatschappelijke eisen voldoen en slecht geïsoleerd zijn. De SVK’s proberen hierop in door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze dan onder te verhuren aan een sociale huurprijs.

"Het aanbod woningen dat via SVK’s worden aangeboden is de voorbije jaren voorzichtig gegroeid, maar blijft onvoldoende om de vraag in te vullen", stelt Hostekint vast. "Het systeem van verhuur via een sociaal verhuurkantoor wordt nochtans als zeer positief geëvalueerd. Het biedt immers niets dan voordelen voor zowel de eigenaar (stipte betaling van de huurprijs, verzekerde verhuring, … als voor de huurder (een faire huurprijs, een kwalitatieve woning conform de kwaliteitsnormen, woonzekerheid, …)".

Michèle Hostekint polste minister Philippe Muyters naar zijn intenties om te voorzien in een gelijke fiscale behandeling voor alle sociale huurwoningen zoals gedefinieerd in de Vlaamse Wooncode. "In het Vlaams regeerakkoord wordt bepaald dat er werk zal gemaakt worden om met fiscale en financiële stimuli het privé aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen te verhogen. De verhuring via SVK’s valt hier ons inziens helemaal onder", aldus Hostekint, die vaststelde dat de de minister zich wat afwachtend opstelde. “Het is nochtans niet meer dan logisch dat in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord het sociaal tarief onroerende voorheffing wordt uitgebreid naar sociale verhuurkantoren”.