Het Europees parlement heeft vandaag, op initiatief van de sociaaldemocraten, met grote meerderheid een resolutie goedgekeurd die ervoor pleit sociale criteria en criteria met betrekking tot werkgelegenheid meer gewicht te geven binnen de EU 2020 strategie. De resolutie stelt dat deze aspecten binnen het Europees semester op gelijke voet gezet moeten worden als de budgettaire criteria zoals de schuldgraad en het begrotingstekort van lidstaten. Op die manier wordt het realiseren van de sociale doelstellingen van de EU 2020 strategie, waaronder het aanpakken van de armoede die momenteel 20 miljoen Europeanen treft, gestimuleerd. “Ik pleit er al langer voor om het strikt budgettaire beleid van het verleden af te zweren en sociale criteria meer centraal te stellen,” zegt Kathleen Van Brempt. “Wat heb je aan een begroting die strikt op orde is als dat wil zeggen dat de (kinder)armoede en de werkloosheid voortdurend toenemen? Lidstaten moeten evenzeer verantwoording afleggen als het gaat over armoede, werkloosheid, inkomensongelijkheid of gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ik roep de Raad dan ook op deze resolutie van het parlement ernstig te nemen en hier dringend werk van te maken.”