Tijdens de vorige OCMW-raadszitting keurde sp.a de wijziging van het opnamereglement mee goed. Sp.a stelde in het verleden steeds de uitdrukkelijke vraag om maatregelen te nemen om de zorggraad in het WZC te verhogen. De wijzigingen die vorig jaar werden doorgevoerd misten hun effect dan ook niet. De zorggraad steeg van 74 naar 84 procent, wie op de actieve wachtlijst staat (en dus ernstig zorgbehoevend is) hoeft geen jaren meer te wachten vooraleer een opname mogelijk is, dit kan nu al binnen de eerst volgende maanden. 

De snel stijgende zorggraad heeft ook zijn gevolgen voor de werking in het WZC. Er is extra werklast voor het personeel, maar een hoger aantal bedlegerige en zwaar zorgbehoevende personen heeft onvermijdelijk een invloed op de sfeer in het WZC. Het wordt moeilijker om gepaste activiteiten te organiseren, bewoners die wel nog baat hebben bij animatie en contacten met medebewoners zien hun netwerk inkrimpen. En laat vereenzaming, het gebrek aan contact met medebewoners en het kunnen dingen doen voor elkaar nu net de grootste uitdagingen zijn in een WZC. Dit vinden we terug in het rapport van het Vlaams indicatorenproject, dat de kwaliteit van de zorg in Vlaamse Woonzorg-centra evalueerde.

Wij als sp.a Torhout streven uiteraard naar een hoge zorggraad, maar ook de kwaliteit van leven komt mee op de eerste plaats. In het kader van die evenwichtsoefening, vinden wij het te verantwoorden dat indien de zorggraad hoger wordt dan vooropgesteld, er de mogelijkheid bestaat om iemand met een lagere zorgcategorie toe te laten. 

Volgens N-VA blijven hierdoor mensen die dringender hulpbehoevend zijn in de kou staan. Dit lijkt ons onjuist. Met bijna 50 overlijdens per jaar is er heel wat rotatie in het WZC. De actieve wachtlijst voor de zwaarst hulpbehoevenden is kort. In die mate zelfs, dat in de nabije toekomst wordt gevreesd voor leegstaande bedden. N-VA spuit dus mist. 

Het Torhoutse WZC heeft als grote troef dat er kwalitatieve zorg wordt aangeboden tegen een prijs die goedkoper is dan die van de omliggende centra. Er gaan bij N-VA en de CD&V-meerderheid echter stemmen op om de dagprijs te verhogen. Wij als sp.a zijn hier niet mee akkoord en zullen blijven waken over de zowel de prijs als de kwaliteit. In tijden van commercialisering en het maximaliseren van winsten ten koste van de hulpbehoevenden, willen wij tegen die stroom ingaan. Betaalbare en kwalitatieve zorg, toegankelijk voor iedere Torhoutenaar, blijft steeds onze prioriteit. 

Ine Debruyne, OCMW-raadslid sp.a