De voorbije weken zijn een aantal excessen binnen de politiek blootgelegd. Transparantie en soberheid dringen zich op indien we het vertrouwen met de burger willen herstellen. Sp.a Ronse wilt op lokaal vlak hierover het debat aangaan en publiceert vandaag de inkomsten van haar mandatarissen.


Burgers verwachten van hun vertegenwoordigers dat ze hun werk professioneel en onafhankelijk uitvoeren. Daartegenover mag een eerlijke vergoeding staan. De voorbije weken kwam echter aan het licht dat heel wat politici vergoedingen opstrijken die niet in proportie staan met de hiervoor verwachte prestaties. Deze problemen mogen niet gerelativeerd worden, noch worden gereduceerd tot de misstappen van enkele individuen. Tegelijk mogen we ook niet vervallen in een discours die alle politici als opportunistische zakkenvullers afschildert. Dit doet tekort aan de vele mensen die voor een groot politiek engagement een veel beperktere (en soms zelfs geen enkele) vergoeding opstrijken. Sp.a Ronse is ervan overtuigd dat indien we het vertrouwen van de burger in de politiek willen herstellen, we werk moeten maken van transparantie en soberheid: één man/vrouw, één job en één verloning moet het uitgangspunt zijn. Wij nemen het voortouw door in het document hieronder een overzicht te bieden van alle vergoedingen die onze mandatarissen ontvangen voor hun politieke functies. Deze bedragen werden opgesteld aan de hand van de fiscale fiches.

Sp.a Ronse zal tevens een aantal voorstellen voorleggen op de eerstvolgende gemeenteraden. Op die manier proberen we constructief bij te dragen aan een nieuwe politieke cultuur. 

  • Op de stadswebsite wordt een overzicht geleverd van de verschillende intercommunales waarin onze stad vertegenwoordigd wordt alsook door wie dit concreet wordt opgenomen. Burgers kunnen zodoende ook hun vertegenwoordigers in intergemeentelijke samenwerkingen aanspreken over hun werkzaamheden.
  • Jaarlijks wordt samen met de jaarrekening een overzicht geleverd van alle vergoedingen die gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden gekregen hebben voor hun mandaat alsook voor de vertegenwoordiging van de stad / het OCMW in andere organen.
  • Naast de verslagen van de gemeenteraad, onderzoeken we hoe ook de  verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen, de OCMW-raad, autonome gemeentebedrijven en andere lokale entiteiten digitaal raadpleegbaar kunnen maken voor de burger. Onze vertegenwoordigers vragen binnen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin ze zetelen werk te maken van eenzelfde transparantie.
  • We verwachten van de burgemeester en de schepenen dat ze hun job op een volwaardige manier opnemen en hiervoor de nodige tijd vrijmaken. De Ronsenaar is er niet bij gebaat dat onze politici een uitvoerend mandaat koppelen aan een voltijdse job en een resem aan mandaten. We willen hierover graag een debat aangaan met de andere fracties om tot duidelijke afspraken te komen die bij de volgende legislatuur kunnen gehanteerd worden.

We beseffen dat het invoeren van een nieuwe politieke cultuur geen eenvoudig proces wordt, maar we zijn ervan overtuigd dat hiervoor een breed draagvlak bestaat dat de grenzen tussen meerderheid en oppositie overstijgt. Laat ons hier dus snel werk van maken.