Sp.a Gistel bindt de strijd aan tegen sociale dumping.

Sp.a Gistel wil dat het stadsbestuur in grote overheidsopdrachtendossiers de verplichting opneemt om de in België toepasselijke minimumlonen te betalen. Op deze manier zet Gistel zich actief in om sociale dumping te bestrijden. De sp.a zal het voorstel doen op de eerstvolgende vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen.

De Belgische en buitenlandse inschrijvers op overheidsopdrachten en hun eventuele onderaannemers zullen een ‘verbintenis inachtneming minimumloon’ bij hun offerte moeten voegen. Gistel zou met deze maatregel het voorbeeld van Oostende en Oudenburg volgendie eenextra controle en sanctiemiddel tegen sociale dumping inbouwden in hun opdrachten. In België zijn de minimumlonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten die in paritaire (sub)comités of op ondernemingsniveau worden gesloten. Daarna worden ze al dan niet bij Koninklijk Besluit bindend verklaard. Een werkgever die het loon van zijn werknemer niet uitbetaalt, pleegt eenstrafrechtelijke inbreuk. Deze verplichting wordt ook in de nieuwe Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 benadrukt. Op die manier kan de naleving van de regels betreffende het minimumloon opgelegd worden als een ‘bijzondere uitvoeringsvoorwaarde’ aan inschrijvers op overheidsopdrachten. De wet wordt uiteraard niet gewijzigd, maar een extra sanctionering wordt mogelijk.

“Door deze verplichting tot het betalen van het minimumloon in overheidsopdrachten op te nemen, bouwen we een extra controlemechanisme én sanctiemiddel in. Wie namelijk de ‘verbintenis inachtneming minimumloon’ niet naleeft in één van onze overheidsopdrachten riskeert een boete of de opdracht kan zelfs ingetrokken worden” aldus schepen van tewerkstelling Michel Vincke. “We nemen geen genoegen met een vrijblijvende engagementsverklaring, maar willen daden door de opname van deze voorwaarde in onze overheidsopdrachten.”

De Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten hebben tot doel de nationale markten voor overheidsopdrachten zoveel als mogelijk open te stellen voor ondernemingen uit andere EUlidstaten. Hierdoor kunnen ook nietBelgische inschrijvers deelnemen aan overheidsopdrachten die uitgeschreven zijn door Belgische aanbestedende overheden. Als Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), als toezichthouder op het betalen van het minimumloon, vaststelt dat lonen niet correct worden uitbetaald in het kader van overheidsopdrachten, kunnen zij optreden. Nu wordt daar een extra sanctiemechanisme voor voorzien.