De sp.a-Groen fractie is verontwaardigd over de inhoud en de agendering van dit punt op de gemeenteraad van 22 februari 2018.

Zonder enige informatie door middel van een raadscommissie of zonder enige omkadering en visie wordt een notariële akte ter goedkeuring aan de gemeenteraadsleden voorgelegd. De tekst van deze akte bevat  nochtans een aantal zeer belangrijke en verregaande engagementen vanwege het gemeentebestuur  ten gunste van de nv Stuyvencaten ( zeg maar VCR).

Het gaat over de kosteloze overdracht van grond gelegen tussen de Hollebeekstraat en de Doelhaagstraat. Het betreft een totale oppervlakte van 6.912 m² ingekleurd als gebied voor ambachtelijke bedrijven of KMO. De grond wordt overgedragen aan de gemeente Rumst en gebeurt volgens het college met het oog op de verdere ontsluiting van het industrieterrein Catenberg/ Stuyvenberg.

De weg die volgens het plan zal worden aangelegd loopt geheel over de terreinen van de voormalige VCR site en leidt  enerzijds naar de nieuwe rotonde in de Hollebeekstraat en anderzijds naar de Doelhaagstraat (ter hoogte van de terreinen van Rumst SK). De aanleg van deze weg is  echter nog geenszins een oplossing voor het vrachtverkeer door het centrum van Rumst. Het is een kwaliteitsverbetering van de voormalige VCR-site zodat nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen langs deze weg.

De intekening van de weg hypothekeert mogelijks ook de verdere besprekingen over het dossier rond de omleidingsweg voor de industrie omdat al een zeer duidelijke faciliteit wordt aangegeven met name de zuidelijke ontsluiting over de Kerkhofstraat naar de Tiburstraat.

Als de eigenaar van de terreinen een dergelijke weginfrastructuur op zijn kosten wil aanleggen is dat geen probleem. Deze notariële akte vermeldt echter een aantal bijzondere voorwaarden die de Rumstse bevolking zwaar zullen belasten!

Door de kosteloze overdracht aan de gemeente maakt de huidige eigenaar de gemeente deelgenoot van de visie voor de ontwikkeling van zijn bedrijfsterrein. In de bijzondere voorwaarden staat letterlijk vermeld:

a) Het gemeentebestuur voert procedures om de stedenbouwkundige bestemming van de terreinen achter de Tuinwijk te wijzigen tot woongebied door middel van de herziening van het GRS en het RUP Stuyvenberg.

Dit betekent een duidelijke financiële meerwaarde voor de eigenaar van deze terreinen!

b) De gemeente staat in de voor de aanleg en de financiering van de nieuwe weg met inbegrip van de verwijdering van alle verhardingen van het tracé.

De kost voor de gemeenschap raamt sp.a – Groen tussen de 450.000 en 600.000 euro en het gemeentelijke aandeel is op dit ogenblik niet bekend!

De sp.a-Groen fractie aanvaardt deze manier van werken niet. Zeker niet in zulk belangrijk dossier. Opnieuw stellen wij gebrek aan transparantie en openheid vast.

De sp.a-Groen fractie zal de afvoering van dit punt vragen op de volgende gemeenteraad ten einde de globale visie van het bestuur te kunnen bespreken.