De stelling die Koen Anciaux naar voor schuift vertolkt misschien zijn eigen mening maar zeker niet die van onze fractie, aldus ocmw-raadslid Bert Delanoeije.

Zijn principe om mensen die geregulariseerd werden wegens “duurzame verankering” uit te sluiten omdat ze “zichzelf behoeftig” zouden gemaakt hebben wordt zeker niet als een standaard gebruikt in ons beleid.  De sp.a-fractie vraagt zich af wat Anciaux insinueert als hij zegt dat deze mensen voorheen toch ook ergens van geleefd hebben. Is het misschien zijn bedoeling om deze mensen verder in de illegaliteit te laten overleven via zwartwerk?

De sp.a-fractie begrijpt deze kromme redenering van OCMW voorzitter Koen Anciaux niet, omdat regularisatie nu net een procedure is die door de federale regering (waar Open Vld deel van uitmaakt) in het leven is geroepen om mensonwaardige situaties die o.a. veroorzaakt zijn door onredelijk lange asielprocedures worden rechtgezet.

Het Mechels OCMW zet met een hele ploeg erg geëngageerde en bekwame maatschappelijke assistenten volop in op de integratie van deze mensen in onze maatschappij en begeleiden naar werk.

De sp.a-fractie beschouwt het toekennen van een leefloon enkel als een middel om menswaardig te kunnen overleven. Daarom wordt elke Mechelse burger die leefloon ontvangt intensief begeleid door het OCMW. sp.a vindt dat slecht op die manier de kansen worden geboden om uit armoede te geraken. Zonder begeleiding vinden veel mensen nooit hun uitweg uit de armoede, zeker de pas geregulariseerden.

Het is de federale overheid die beslist over al dan niet regulariseren van mensen. Eens geregulariseerd hebben deze mensen terecht dezelfde rechten op leefloon als andere Belgen.

Wanneer deze mensen recht op leefloon ontzegd wordt, ontzeggen we hen meteen ook alle rechten op een degelijke begeleiding en mogelijkheden om bv Nederlandse lessen te volgen, en meteen ook alle kansen op integratie, aanpassing aan onze maatschappelijke organisatie en toeleiding naar werk.

Het OCMW van Mechelen verwacht in deze tijden van wereldwijde recessie een belangrijke verhoging van het aantal aanvragen voor leefloon en budgetbeheer van zowel autochtone als allochtone Mechelaars.  Om voor al deze mensen een sterke, kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen garanderen voorzagen we daarom ook een versterking van onze ploeg van maatschappelijk werkers met twee voltijdse krachten in 2010. Een sterk team die hun cliënten van zeer nabij kunnen volgen is bovendien de beste garantie om sociale fraude te voorkomen en te ontmaskeren.

België heeft met haar wet op de leeflonen (onder aansturing van sp.a) een van de meest solidaire systemen. De sterkste schouders dragen immers een stukje de last voor hen die het omwille van een sociaal, fysisch of psychisch probleem het vaak moeilijk hebben om op een menswaardige manier te leven.  sp.a zal niet toestaan dat aan deze verworvenheid geraakt wordt.